بررسی سیر تغییرات شهر تهران و اثرات آن بر تغییر کاربری اراضی روستاهای اطراف (مطالعه موردی: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات شهرستان اسلامشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استاد جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
کلانشهر تهران در دو قرن اخیر به سرعت رشد کرده و این رشد سبب گسترش آن به سمت محیط پیرامونی شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی سیر تغییرات شهر تهران و اثرات آن بر تغییر کاربری اراضی روستاهای پیرامون به مطالعه موردی تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات شهرستان اسلامشهر پرداخته است. نمونه مورد بررسی در این پژوهش 370 نفر بوده و انتخاب آنها به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­بندی شده صورت گرفته است. ابزارهای پژوهش شامل نقشه های تاریخی، هوایی و زمینی محدوده شهری تهران و شهرستان اسلامشهر و دو فقره پرسشنامه سنجش عوامل تغییر کاربری اراضی و آثار تغییر کاربری اراضی بر کیفیت زندگی هستند. ارزیابی فرضیات در پرسشنامه ها با استفاده از روش­های تجزیه و تحلیل همبستگی و برابری میانگین ها صورت گرفت. در نهایت فرضیه های اثرگذاری توسعه فیزیکی شهر تهران بر تمایل و فعلیت تغییر کاربری اراضی در شهرستان اسلامشهر تأیید گردید. همچنین فرضیه تاثیر معنادار تغییر کاربری اراضی بر رضایت از کیفیت زندگی در همه بخش های مورد مطالعه به صورت کاهش سطح رضایت نسبت به نقطه زمانی ده سال قبلتر نیز تأیید گردید

کلیدواژه‌ها


References
Aliyani, Hamideh. (2011). Investigation of Land Use Changes and effect of Physiographic            Factors on Distribution Changes Using Remote Sensing and GIS, Natural Resources Research Magazine, Second Year, Third Issue, Fall. [In Persian]
Doyğun, H. (2005). Urban Development in Adana, Turkey, and its Environmental Consequences, International Journal of Environmental studies, Rutledge, Volume 62, Number 4.
Edwards, Puljiz. (2011). Accession city: whether in government policy is important, Research Paper, Number 5, September.
Ferdosi, Bahram. (2005). the Study of Feasibility and Application of Decision Support Systems in Physical Development of Sanandaj, Ph. D. Thesis. Tarbiat Modarres University. [In Persian]
Ghadirimasoum, Mojtaba. (2007). Analysis of Noshahr Gulbahar Relationship with the Surrounding Villages, Journal of Geography and Development, Volume 5, Number 10. [In Persian]
Gunt, Robert. (2011). Land-use Change in the Edge Lands: Policies and Pressures in London's Rural–urban Fringe, www.elsevier.com/locate/landusepo.
Hara, Y., Takeuchi, K. and Okubo, S. (2005). Urbanization Linked with Past Agricultural Land-use Patterns in the Urban Fringe of a Deltaic Asian Mega-city: a Case Study in Bangkok, Landscape and Urban Planning, Number 73, pages 16-28.
Hesam, Mahdi. (2010). Environmental Effects of Horizontal Expansion of Gorgan, Ph. D. Thesis. University of Tehran. [In Persian]
Jaeger, J. (2010). Suitability Criteria for Measures of Urban Sprawl Ecological in Dictators to 2010. Pages 397–406
Kalamimoghaddam, Jaleh. (2014). Study of the Effective Factors on Agricultural Land Use Change (Case Study: Rural Regions of Rasht), Journal of Research and Rural Planning, 4th Year, Number 1, spring. [In Persian]
Karimi, Mahdi. (2009). Evaluation of the Effects of Physical Development of Tehran on Shemiran Lands in 2009, Ph. D. Thesis. University of Tehran. [In Persian]
Kaya, S. & Curan, P.j. (2006). Monitoring Urban Growth on the European Side of the Istanbul Metropolitan Area. Pages 18-25 
Lungo, M. (2001). Urban Sprawl and Land Regulation in Latin America, Land Lines, Volume 13, Number 2, Pages: 28-39.
Mashhadizadehdahaghani, Naser. (2002). Analysis of Features of Urban Planning in Iran, Science and Industry University. [In Persian]
Mohammadzadeh, Rahmat. (2007). Review of Environmental Effects of Urban Development of Tehran's 5th District, Department of Planning and Architecture, Volume 2, Pages 1-21. [In Persian]
Rezvani, Ali Asghar. (2003). the Relationship between Town and Village, Makan Publication. [In Persian]
Servati, Mohammadreza & Khezri, Saeid & Rahmani, Tofigh. (2009). Study of Natural Restrictions of Physical Development of Sanandaj, Natural Geography Researches, Number 67, Pages 13 to 29. [In Persian]
Tacoli, C. (2004). Rural-urban Linkages and Pro-Poor Agricultural Growth; An Overview, Helsinki workshop 18-17 June.
Zanganehshahraki, Saeid. (2007). Investigation on Horizontal Distribution of Tehran and the Effects of Surrounding Farms, Ph. D. Thesis. University of Tehran. [In Persian]