تدوین شاخص های روستاهای هدف گردشگری ایران وارزیابی آنها؛ مطالعه موردی:روستاهای نمونه استان سمنان

نویسندگان

1 دکترای جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات ، تهران ،ایران

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران

3 دانشیار جغرافیای سیاسی ،دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

چکیده

چکیده
توسعه روستایی را می توان فرایند توانمند سازی و تقویت قابلیت زندگی در بستر کیفیت زندگی و محیط زیست، کارایی و خودبسندگی اقتصادی و نگهداشت و بهبود کیفیت زیست بوم در نواحی روستایی قلمداد کرد(Zmanipoor, 1994)..رهیافت هایی هستند که گردشگری را به عنوان یک راهبرد برای نواحی روستایی به کار می گیرند.این رهیافت ها با توجه به روند روزافزون تخریب روستاها و افول کشاورزی سعی در ارائه راهبردهای جدیدی برای احیای نواحی روستایی از طریق ایجاد فعالیت های مکمل و یا متحول کردن این نواحی با توجه به منابع طبیعی و انسانی آنها دارند و تنها راه احیا مجدد این روستاها را ارائه برنامه ها و استراتژی های جزئی می دانند که بتوانند هم از منابع انسانی و طبیعی آنها بهره ببرند و هم بتوانند باعث ایجاد درآمد و افزایش رفاه زندگی ساکنان نواحی روستایی بشوند (Holland & Dixey,2003,7).
از دهه 70 قرن بیستم،فعالیت‌های توریستی درمناطق روستایی به طورچشمگیری درهمه نقاط کشورهای توسعه یافته درسرتاسردنیاافزایش یافته‌اند که این امرنقشی اساسی درتوسعه مناطق روستایی که ازلحاظ اجتماعی و اقتصادی عقب مانده بودندایفا نمود(Perales, 2002).
لذا متخصصین این صنعت،اذعان دارند که توسعه گردشگری روستایی ،بدون سازماندهی مجدد وگسترده مناطق روستایی براساس برنامه ریزی های علمی و مدون میسر نخواهد بود. در این تحقیق سعی براین است تا با بررسی وضعیت گردشگری روستایی و مشخص کردن شاخصهای موثر در تعیین روستاهای هدف گردشگری نسبت به ارزش گذاری این شاخصها با بهره گیری از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP اقدام نموده ونقش آن را درتوسعه روستاها نشان دهد، به منظور آزمون این شاخصها، روستاهای هدف گردشگری استان سمنان را مورد ارزیابی قرارداده و اولویت بندی نمائیم.

کلیدواژه‌ها


References
 
Estelaji, A.R. (2002). Evaluating and analyzing the approaches and strategies for rural-regional development. Tehran: Journal of jihad, year 22, No. 250-251.
Islamic Revolution Housing Foundation Semnan province, (2007) Guide plan of Foromad Village.
Islamic Revolution Housing Foundation Semnan province, (2004) Guide plan of Ghalehno Kharghan Village.
Islamic Revolution Housing Foundation Semnan province, (2007). Guide plan of Ghalehbala Village.
Planning and rural development Office, (2007). Studies on the development of sustainable rural development indices, Tehran: Ministry of Agriculture.
Zamanipoor, A. (1994). Agriculture development in Tehran development process: Birjand University.
Plan and Budget Organization of Semnan Province (1991). Statistics of Semnan Province Tehran: Statistical Center press.
Plan and Budget Organization (2008). The Plan of economic, social and cultural development of the country.
Plan and Budget Organization of Semnan Province (1992). Economic, social and cultural structure of Semnan Province.
Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization (2007). The master plan studies of tourism sample areas of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province. Volume II.
Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization (2007). The master plan studies of tourism sample areas of Kurdistan province. Volume I.
Annual Report of the Tourism and Touring, (1998-99), Management and Planning Organization.
Statistical center of Iran, (2004). Statistics of Semnan province.