تحلیل عوامل پیش‌برنده و موانع فراروی توسعۀ کارآفرینی روستایی با تأکید بر صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزیمورد مطالعه: بخش کامفیروز (شهرستان مرودشت)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد گروه جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
مسالۀ احیای مناطق روستایی و محیطی از طریق توسعۀ کارآفرینی، توجّه زیادی را به خود معطوف کرده است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل پیش­برنده و موانع فراروی توسعۀ کارآفرینی روستایی با تأکید بر صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در بخش کامفیروز شهرستان مرودشت انجام گرفت. رویکرد غالب تحقیق، کمّی و روش آن مبتنی بر پیمایش بود. جامعۀ آماری، 140 کارشناس ستادی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت بودند که با استفاده از روش سرشماری مطالعه شدند. در نهایت، 126 پرسش­نامه جمع­آوری و تجزیه و تحلیل شد. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسش­نامه­ای بود که روایی آن با کسب نظرات اساتید دانشگاه تأئید شد و پایایی آن نیز بر پایۀ ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که مقدار آن برای عوامل پیش برندۀ توسعۀ کارآفرینی روستایی­794/0 و موانع فراروی آن 914/0 بدست آمد.­ داده­های حاصل به وسیلۀ نرم افزارهای SPSSwin22 و LISREL­8.80 تجزیه و تحلیل گردید. جهت تحلیل عاملی سازه­های پیش­برنده و موانع فراروی توسعۀ کارآفرینی روستایی با تأکید بر صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی از تحلیل عاملی اکتشافی و به منظور بررسی شاخص نیکویی مدل تحقیق از تحلیل عاملی تأئیدی و مدل معادلات ساختاری بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی مربوط به موانع فراروی نشان داد که متغیّرها در پنج عامل عدم حمایت قانونی و ارائۀ تسهیلات دولتی، موانع زیرساختی ـ فیزیکی، عدم سرمایۀ کافی، ضعف دانشی ـ فنی و ضعف سازمانی در بازاریابی قرار گرفتند که این پنج عامل 23/68 درصد کل واریانس را تبیین می­کنند. در تحلیل عاملی عوامل پیش­برنده، شش عامل پذیرش فناوری­های مدرن، سرمایه­گذاری و توسعۀ زیرساخت­ها، عوامل حمایتی، ارایۀ آموزش­های لازم، بهبود دانش فنی و تقویت سرمایۀ اجتماعی شناسایی شد که این شش عامل 52/70 درصد کل واریانس را تبیین می­کنند. به علاوه، یافته­ها نشان داد که سهم عوامل پیش­برنده بیش­تر از موانع فراروی بوده و در نتیجه با ایجاد زمینۀ لازم می­توان با تقویت عوامل پیش­برنده و فائق آمدن بر موانع فراروی، به توسعۀ کارآفرینی روستایی در بخش کامفیروز کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


References
Abdolmaleki, J. & Rashidi, Z. (2012). LISREL in plain language: structural equation modeling, first edition, Tehran, Jame’e Shenasan publication [In Persian].
Ahmadian, M., Ghambari, Y., Aslani Sangade, B. & Azizi, H. (2013). Identification and analysis of factors effective in underdevelopment of agricultural conversion and complementary industries; Case study: Marvdasht County, Journal of Research and Rural Planning, 4 (1), PP. 125-152 [In Persian].
Ahmad Pour Dariani, M., Shaikhan., N. & Reza Zadeh, H. (2004). Entrepreneurial experiences in selected countries, published by Amir Kabir, Tehran [In Persian].
Alimirzaei, E., Asady, A. & Tahmasbi, M. (2012). Development Barriers of Rural Entrepreneurial SMEs In Khuzestan Province­­; Case Study: Of the Date Complementary Industries, Journal of Entrepreneurship Development, 4 (12), PP. 165-184 [In Persian].
Amin Aghaee, M. (2006). Factors that Affect the Performance of Small Industries from the Rural Development Experts' Perspective, Journal of Village and Development, 4 (44), PP. 125-146 [In Persian].
Amirani, M. H. (1997). The establishment of rural industry and its role in the productivity of the agricultural sector”, Journal of Jahad, eighteenth year, No. 216-217 [In Persian].
Azkia, M. & Imani, A. (2008). Sustainable rural development, Tehran, Etela’at publication [In Persian].
Chamhuri, S.) ­1996(. Rural Development in jomo K.S. and Ng. Siew Kiat (eds), Malaysia’s Economic Development Experience, kualalumpor: pelanduk publications.
Chowdhury, M. S. (2007). Overcoming Entrepreneurship Development Constraints: the Case of Bangladesh. Journal of Enterprising Communities: People in the Global Economy, 1 (3), 240-251.
Esfidani, M. R. & Mohsenin, SH. (2014). LISREL, Ketabe mehraban, Tehran, Iran [In Persian].
Farahani, H., Rasouliniya, Z. & Asdaghi, Z. (2014). Factors affecting the development of entrepreneurship in rural areas Case Jaber-e Ansar district in the city ABDANAN, Quarterly Space Economy and Rural Development, 3 (9), PP. 1-16 [In Persian].
Ghadirimasoum, M., Cheraghi, M., Kazemi, N. & Zaree, Z. (2014). Analysis of barriers to entrepreneurship development in rural areas: Bigelow rich district, city of Zanjan, Quarterly Space Economy and Rural Development, 3 (7), PP. 3-17 [In Persian].
Gurol, Y. & Atsan, N. (2006). Entrepreneurial characteristics amongst University students: Some insights for entrepreneurship education and training in Turkey. Journal of Education and Training, 48 (1), PP. 14-26.
Habibpour, K. & Safari, R. (2011). A comprehensive guide to the use of SPSS survey research, first edition, Tehran, Motefakeran publication [In Persian].
Hair, J., Black, C., Babin, J. & Anderson, E. (2010). Multivariate data analysis,New York: Prentice Hall Publisher.
Hatamifard, S. (2012). Factors Affecting The Low Performance of Food Processing and Complementary Industries: a Case Study, Zanjan Province, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 42 (2), PP. 413-421 [In Persian].
Heidari Sarban, V. (2015). Study the Factors Effective on the Success of Rural Entrepreneurs in the Rural Areas of Ardabil Province, Geography And Development Iranian Journal, 13 (38), PP. 151-168 [In Persian].
Heilig, K., & Gerhard, M. (2002). European Rural Development , International Institute for Applied System Analysis. Luxemburg, Australia.
Karimi, S. (2014). Rural entrepreneurship: challenges and opportunities, Entrepreneurship in Agriculture, 1 (3), PP. 101-119 [In Persian].
Kotelnikov, V. (2007). “Small and Medium Enterprises and ICT”. Foreword by Kim Hak-Su,  27, 134-152.
Lee, D. (2001), Diversification of the Rural Economy: A Case Study on Rural Industrialization in the Republic of Korea. Japan Program/ INDES 2001 Conference, Japan.
Lemmen, C., Louisa, J.M. & Rosman, F. (2012). Informational and Computational Approaches to Land Consolidation. FIG Working Week, Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the heritage, Rome, Italy, 6-10 May 2012.
Nouri, H. & Nili pour Tabatabae, SH. (2008). Identifying the agricultural status and determining the appropriate agro-industries for the region, Geographical Research Quarterly, 39 (9), PP. 161-177 [In Persian].
Petridou, E., & Glaveli, N. (2008). Rural women entrepreneurship within cooperatives: training support. Gender in Management: An International Journal, 23(8), 262­-277.
Pouratashi, M., Movahed Mohammadi, H. & Shabanali Fami, H. (2009). Agricultural Students Learning Styles and its Impact on the Academic Performance, Iran Agricultural Extension and Education Journal, 5 (1), PP. 37-46 [In Persian].
Pishbin, A. R., Iravani, H., Movahed Mohammadi, H., Shabanali Fami, H. & Rezvanfar, A. (2012). An investigation of the Role of Environmental Factors on Entrepreneurial Orientation, Evidences from Iranian Animal Production Cooperatives, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 43 (3), PP.497-509 [In Persian].
Queiruga, D., Gonza’lez-Benito, J. & Spengler, T. (2008). Evaluation of sites for the location of WEEE recycling plants in Spain, Waste management. 28 (1), 181–190.
Rezvani, M. R. (2011). Rural Development Planning in Iran, Ghoomes Publishing Company. Ltd, Tehran, Iran [In Persian].
Rezvani, M. R. & Akbarpour Saraskanroud, M. (2011). Analyzes credit demand function of rural processing industries, case study: eastern Azerbaijan, Journal of Zonal Planning, 1 (1), PP. 1-15 [In Persian].
Saidi Rezvani, A. (1995). Cottage industries and rural youth occupation”. Monthly Jahad, fifteenth year, No. 175, 22-26 [In Persian].
Shah Hosseini, A. (2004). Entrepreneurship, first edition, Tehran: Yyzh publication [In Persian].
Shahbazi, E. & Alibeigi, A. (2006). The Required Competencies of Agricultural Graduates for Entering Job Market, Iran Agricultural Extension and Education Journal, 2 (1), PP. 15-24 [In Persian].
Shane, S. Locke, E.A. & Collins, C.J. (2003). Entrepreneurial Motivation. Human Resource Management Review, 13 (3), 257–279.
Tambunan, T. (2009). Women entrepreneurship in Asian developing countries: Their development and main constraints. Journal of Development and Agricultural Economics, 1(2), 27-40.
Wang, Y. (2004). Financing difficulties and structural characteristics of SMEs in China. China & Economy, 12 (2), PP. 34-49.
Zhang, Xh, (1994). Rural –Urban Migration Restriction Capital Mobility and Rural Industrialization in China. Chinese Economy in Transudation, 29 (1), PP. 20-26.