کاهش اثرات حمل‌ونقل بر سازمان فضایی شهر با بهره‌گیری از توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل (TOD)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

چکیده:
سازمان فضایی شهر همواره متاثر و تجلی بخش اندیشه و رفتارها و اقدامات بشری بوده است. تولید فضا در گذر زمان و بوسیله عوامل مختلف همراه در مکانهای مختلف و متفاوت بوده است و به قول لوفوور هر جامعه ای با توجه به ویژگی ها و خصوصیات تمایزی و خاص فضای مخصوص به خودش را تولید می کند، بدون تردید  همواره حمل و نقل به عنوان یکی از ارکان  دگرگونی کالبد، ساختار  فضایی و نیز مدیریت کاربری اراضی شهری معرفی می گردد، معابر شهری  به عنوان ستون فقرات شهر و انواع حالت های حمل و نقلی کلیه رفتاری های شهری اعم از کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و ... را تحت تاثیر قرار داده و به بیان دیگر عامل تغییر و به وجود آمدن سازمان فضایی متفاوتی در شهرها بوده و هستند، از سوی دیگر برنامه ریزان شهری  به منظور کاهش اثرات نامطلوب حمل و نقل و نیز مدیریت بهینه کاربری اراضی  در شهرها همواره به دنبال ارائه الگوهای نوین توسعه شهری بوده اند، در این میان الگوی توسعه حمل و نقل محور(TOD)  به عنوان کامل ترین الگوی نوین توسعه، مورد توافق اکثر نظریه پردازان و برنامه ریزان می باشد. در این تحقیق سعی بر این است که با روش تحلیلی – توصیفی به بیان نقش  و سیر تکاملی حمل و نقل بر سازمان فضایی شهر پرداخته و در آخر ضمن بیان پیامد های اثر گذار بر شهر به مزایای توسعه شهرها با توجه به الگویTOD  به عنوان الگویی جامع پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


References:
 
 
Abbaszadegan,M.(2004), Attitude of the modern movement in architecture, urban to urban spaces, Vol.67, Municipalities Organization Press [In Persian].
Afrogh,E.(1998). Space and society. Space and social Inequality,Tarbiat modarres University Press [In Persian].
Aquist, Ann-Cathrine (2001), Everyday Life Perspective in Planning, the conference Area-based initiatives in contemporary urban policy, Danish Building and Urban Research And European Urban Research Association, 17-19 May.
Bahreini,H.(2007).  Analysis of urban spaces, University of Tehran  [In Persian]
Bateman, (1985),Office development. A geographical analysis, Londres, Croom Helm.
Batie,J & Dezert,B.(1998). La Ville, translated by Ali Ashrafi, University of Art[In Persian]
Bento,D, Antonio M. (2004) “The impact of urbanspatial structure on travel demand in the UnitedStates”, World Bank Policy Research WorkingPaper. No1.pp. 418-466
Building Block, The New Transit Town; Best Practices In Transit-Oriented Development, Washington,Covelo & London: Island Press.
Buis, J. (2009b) A new Paradigm for Urban Transport Planning: Cycling Inclusive Planning at
Calthorpe, P. & Fulton, W. (2000), The Regional City: Planning for the End of Sprawl, Washington DC: Island Press.
Calthorpe, P. (1993), The Next American Metropolis: Ecology, Community, and the American Dream, Princeton Architectural Press, New York.
Calthorpe, P. (2002), The urban network: A New Framework for Growth, Journal Planning practice & Research, UK.
Calthorpe, P. 1993. THE NEXT AMERICAN METROPOLIS: ECOLOGY, COMMUNITY, AND THE AMERICAN DREAM. Princeton: Princeton Architectural Press.
CANPZD (2006). Transit Oriented Development (TOD) Guidebook, City of Austin Neighborhood Planning and
Clark, C. (1957), “Transport: maker and breaker of cities”, town planning review, No. 28, PP. 237-250
Daniels, (1975), Office location. An urban regional studies, Londres
Dittmar, H & Poticha, Sh. (2004). Defining Transit-Oriented Development: The New Regional
Esfandi,saeed.(2015), Concept of new urbanism ideas from the perspective of Peter Calthorpe
Forum in Asia, 23 February 2009, Seoul, Republic of Korea
Friedmann, J.(1989),  Urban village development, translated by Aziz Kiavand, Tabriz Univercity Press [In Persian].  
Ghanbari, A and Safarpour, M and Kord, GH.(2010), The impact of traffic management on sustainable urban development,  Second National Conference on Geography and scientific approach to sustainable development [In Persian].
Gharib, F.(2004), Feasibility of Pedestrian and bicycle routes within the old Tehran, Vol.19, Journal of Fine Arts [In Persian].
  Gjarenejad,H.(2000),  Introduction to the development of tourism and hospitality, Aran Press[In Persian].
Glasson, John,(1978), An Introduction of Regional Planning, Hutchinson, London.
Gorbani, R and Jamkasra, M.(2010), Pedestrian movement Wide, a new approach to revitalize urban centers, Vol.6, Urban and Regional Studies and Research [In Persian].
Habibi,K.(2013). Assessment of global transportation experience and policy intervention in urban old sites relying on walkability, Vol.5,  Iran scientific society of architecture and urbanism [In Persian].
Hall, T. (2002). Urban Geography. Second Edition, NewYork: Routledge.
Harvey, D.(2013), Right to the city, translated by Khosro Kalantari, Mehrvista Press.
Hikichi, Lynda, "New urbanism and transportation", 2003.
Jean-Paul Rodrigue, Claude Comtois and Brian Slack.(2006). The Geography of Transport
Kashanijo, Kh and Mophidi shemirani, SM.(2009), The evolution of theories related to urban transport, Vol.4, Journal of city identity [In Persian].
Knoflacher, H.(2002), Principles of planning (design) pedestrian and bicycle traffic, translated by Freydon Gharib, University of Tehran  [In Persian]
Lee, D., Klein, L. and Camus, G., (1999). “Induced Traffic and Induced Demand,”
LEFEBVRE, H. (1991a) The production of space (Basil Blackwell, Oxford)
Lehrer, Jim,”What is New Urbanism?” www.Newurbanism.org, 2004.
Madanipour, Ali(2008), Public and private spaces of the city, Translated by Farshad Nouriyan, processes and urban planning Company
Meijer, M., Adriaena, F., Linden, O. and Van der, S. (2011). A Next Step for Sustainable Urban Design in the Netherlands, New York: Routledge.
Misra.R,(1975), Plan and Budget organization, Methodology of spatial Planning for rural development in Iran.
Mumford, L.(1961), The City in History, translated by Ahmad Azimi Boloriab, Rasa Press.
Potter, Robert B.(2005). Cities in the Developing world, translated by Kiomars Irandost, Municipalities Organization Press [In Persian].
Pumain, D. (2003). Scaling Laws and Urban Systems, Newyork: Routledge
Razaviyan,MT.(2002). Urban land use planning, Monshi Press [In Persian].
Rennie Short,J.(2006). Urban Theory: A Critical Assessment, translated by Keramatolah Ziari,  University of Tehran Press[In Persian].
Rodrigue, J. P., Claude, C. and Brian, S. (2009). The Geography of Transport Systems, NewYork: Routledge.
Saraffi, M.(2000). Urbanization of the world and globalization of the cities,Vol.146, Quarterly economic and political information [In Persian].
Sharifzadegan, M.(2013), The development of public transport-oriented urban-centric business improvement framework, International City of specialized transportation in Iran.
Shirani, H.(2007). Organizing place, Azarakhsh Press [In Persian].
Systems, Routledge.the Pre-event Training Workshop on Non-Motorized Transport in Urban Areas, 4th Regional EST
Ziaei, M and Mohsenian, H.(2011), Evaluating linear construction of commercial units on the network traffic of the central part Mashhad, Transport Studies and Planning Office, Mashhad traffic organization Press.
Ziari,K and Mahdnejad,H and Parhiz,F.(2009). Principles and techniques of urban planning, Chabahar Univercity Press [In Persian].Zoning Department, Austin: Metropolitan Council.