ارزیابی میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری (نمونه موردی شهر ملایر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی ملایر- ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی ملایر- ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی ملایر - ایران

چکیده

چکیده
قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود.به تعبیر بهتر شهروندان به عنوان بازیگران و عنصر اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری می توانند  ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا در اداره امورشهر نیز مشارکت کنند و مفهوم شهروندی را محقق سازند. بیش از یک دهه نیست که مدیریت شهری به عنوان رشته ای نوین، مورد توجه جوامع علمی قرار گرفته است. این رویکرد جدید به مسایل شهروندان و فضاهای شهری، اشتراکات گسترده ای با سایر علوم همانند مدیریت دولتی، جامعه شناسی، شهرسازی و ... دارد. متغیر اعتماد به دلیل ماهیت چند سطحی و چند رشته ای خود از جمله نقاط اشتراک بین علوم اجتماعی است. اعتماد به صورت متغیرهای وابسته، مداخله گر و مستقل در مدل های مدیریتی نقش مهمی ایفا میکند. هدف از این پژوهش نیز سنجش میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری میباشد. در این تحقیق روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه ای، اسنادی و نیز میدانی(پرسشنامه ای)، و نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش مطالعه اسنادی- تحلیلی و پیمایشی بوده است . پس از طراحی پرسشنامه ، ازطریق تحلیل نتایج پرسشنامه های توزیع شده توسط نرم افزار SPSS میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بررسی می شود و توسط روش ضریب همبستگی میزان همبستگی بین فرضیه های تحقیق و درستی آنها بررسی می شود و مطالعات انجام شده نشان می دهد که شهروندان در اطلاع رسانی مشکلات شهری به مدیران مشارکت کمتری را از خود نشان دادند که در نهایت پیشنهاداتی جهت کمک به بهبود این روابط ارائه میگردد

کلیدواژه‌ها


References
Abaszadeh,Mohammad,(2007), study the factors affecting citizens ' participation in the affairs of the city ( Case Study: Isfahan ) ,sociology Ph. D. thesis,Isfahan Univercity, vol44&16 
Almond &partners.(1998).Comparative politices, Translate with Tayeb, Alireza, Tehran:State Management Traning Center.44
 Ahmadi mehrabani,Mohammadreza.(2004). Management based of confidence , Management development, n 46
Behzad , D.(2002).Social capital hospitalized for mental health ,(6)2 ,43-53
Golabi,F.(2004). The role of social trust in development with emphasis on the function and role of Islamic Councils (case study: East Azerbaijan Province), Master's Thesis Sociology, Faculty of Social Sciences of Tehran University.
Ingelhard, Ronald.(1994). Cultural development in advanced industrial society, Translate with Veter , Desert Publications,vol29
Jajermi.Iman&partners.(2004). Sustainable urban management,Tehran, Publication of municipalities, Second Edition.
Kazemi mohammadi.M. (2001). stainable urban development: Concepts and views, journal Geographical Research,Tehran, vol16.
Lehtonen, M.(2004).The environmental–social interface of sustainable development: capabilities, social capital, institutions. Ecologic Economics.49:199-214
Nekooie.N.(2007). First International Conference on Electronic Municipality, Article: IT strategy development model and municipalities.
Rotter,J.B,(1980), "Interpersonal Trust trustworthiness and Gullibility", American Psychologist,No8:1-7
Rousseau D.M,Sitkin S.B, Burt R.s and Camerer C, (1998)" Not so Different After All: A Cross- Discipline View of Trust", Academy of Management Review, No13: 404-393
Sadat,R.(2006). Estimate the level and distribution of the province's social capital, Journal of Social Welfare,6(23),41-56
Saiedniya ,Ahmad.(1999). Urban management.Tehran, Center of Urban Planning, Interior Ministry,46
Saiedniya ,Ahmad.(2003). Urban management. Tehran, The municipalities of the country,20-39
Shamspoya . M & partners .(2015). The analysis of social capital with an emphasis on citizen participation and accountability of urban managers,Eslamshahr city , Amayesh mohit Journal, No27 ,Vol5
Shiee,Esmaeil.(2002).Transformation of citymanagement in Iran,Geographyand development magazine , Nom1, Zahedan Univercity,39 
Tavasoli.gh & moosavi.m.(2006). Capital concept in classical and new theories with an emphasis on theories of social capital, Journal of Social Science 6(23):1-32
Thooening j.g.Fried Berge(1970),Politigues Urbanies Et Strategise Corporative. Sociology Dutravail, Dolitague Urbine. Nou, Seuil, Pari
Trust and Governance. Newyork,. )١٩٩٩  Levi, Margaret & Braithwait,Valerie,( Russel Saye Foundation Martins, N(2002), A model for managing trust. International journal of manpower23:754-69
Zetomka.p.(2005). Trust a sociological theory, Translation:F.Golabi, Publishing,Sotude, First Edition, Tabriz 5&6
Zetomka.p.(2007). Trust, sociological theory, Translator Ghaffari. R,  Shiraze Publication