خانه‌های دوم شهرنشینان در روستاها و اسکان موقت در مواقع بحران با تأکید بر پدافند غیرعامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه، ایران

2 مربی مرکز مطالعات پدافند غیر عامل، دانشجوی دکتری جغارفیا وبرنامه ریزی شهری ، تهران ، ایران

چکیده

چکیده

    پدافند غیرعامل به عنوان عاملی مهم در افزایش امنیت شهری رویکرد نوینی است که ماهیت وجودی آن بر افزایش سطح امنیتی با استفاده از روش­های غیرنظامی استوار می­باشد و در این راستا مدیریت و برنامه­ریزی صحیح به عنوان مهمترین عامل در جهت افزایش امنیت و کاهش آسیب­پذیری­ها مطرح است. هدف از این مقاله ارزیابی آسیب پذیری مسیرهای راهپیمایی و کاربری­های آن به جهت افزایش سطح امنیت شهری با رویکرد پدافند غیرعامل است. محدوده مورد مطالعه، مسیرهای ده گانه راهپیمایی در شهر قم است که این مسیرها در تمامی شهر پخش و در نهایت به نقطه مشترکی که میدان مطهری(هسته مرکزی شهر) می­باشد ختم می­گردد. نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی و روش مطالعه تحلیلی- پیمایشی است. به طوری که کاربری­های اطراف مسیرها پس از برداشت‌های میدانی دسته بندی شده و به دنبال آن آسیب پذیری مسیرها و کاربری­ها در زمان بحران با استفاده از فرمول سطح بندی محاسبه گردیده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که در تعیین میزان آسیب پذیری مسیرهای راهپیمایی براساس شاخص طول مسیر شماره یک (خیابان صدوقی، میدان زنبیل آباد) با طول5.9 و براساس شاخص امتیاز کل مسیر شماره نه ( خیابان امامزاده ابراهیم، میدان سعیدی) با امتیاز 18.2 آسیب پذیرترین مسیرهای راهپیمایی در سطح شهر قم شناخته شدند. هم چنین در زمان بحران بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و مراکز تجاری دارای آسیب پذیری بسیار زیاد بوده و پس از  آن ادارات و ارگان‌های دولتی و خصوصی دارای آسیب پذیری متوسط می باشند

کلیدواژه‌ها


- References
- Asa, P. R. and Jahed, M. 2012, factora in free trade – industrial, Singaporean journal of business economics and management studies Vol.1, no.5, 2012
- Foradori, P. and B. Malin, M. 2013, A WMD–Free Zone in the Middle East: Regional Perspectives, Project on Managing the Atom Belfer Center for Science and International Affairs John F. Kennedy School of Government Harvard University.
- Free Trade Zone and Port Hinterland Development, 2005, United Nations publication, Sales No. E.05.II.F.22
- Free Trade Zone Study, 2008, this research was prepared for Western Economic Western Economic Diversification Canada FTZ Diversification Canada
- GilaniNia, S. and Taleghani, M. Rafiasa, P. 2014, free zone and its importants in iran and the world, Arabian Journal of Business and Management Review (Nigerian Chapter) Vol. 1, No. 10, 2013.
- Guangwen, Meng, 2003, The Theory and Practice of Free Economic Zones: A Case Study of Tianjin, People’s Republic of China, Submitted to the Combined Faculties for the Natural Sciences and for Mathematics of the Ruprecht-Karls University of Heidelberg, Germany for the Degree of Doctor of Natural Sciences
- Import Substitution Strategy of Economic development, 2000, www.nipfp.org.in/.../pdf/.../1.%20Import%20Substitution%20Strategy%20Of%20Eco.
- Marc Siroën J. and Yücer, A. 2014, Trade Performance of Free Trade Zones, Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775
- National export development program, 2011, www.ghanaiandiaspora.com/wp/wp.../National-Export-Development-Strategy.pdf
- Ruigrok, W. (2000). Komplementaritaeten - eine neue Sichtweise beim organisatorischen 'fit'. GDI_Impuls 2: 49-53.
-