تحلیل پایداری محلات شهری بر مبنای شاخص های توسعه پایدار (نمونه موردی شهر مهاباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاداسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاداسلامی، سمنان، ایران

چکیده

چکیده
رشد شتابان شهرنشینی و مشکلات ناشی از آن در دهه های اخیر، نگاه برنامه ریزان شهری را به مباحث پایداری و توسعه پایدار معطوف داشته است و در این بین محله به عنوان هسته اصلی توسعه شهری از نظام رسمی برنامه ریزی فضایی به دور مانده و محلاتی شکل گرفته اند که به لحاظ رعایت اصول و قواعد ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی در تضاد قرار گرفته اند لذا این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تحلیل میزان ﭘﺎﯾﺪاری و سطوح پایداری ﻣﺤﻼت ﻣﻨﺘﺨﺐ واﻗﻊ در چهار نوع بافت قدیمی، بافت میانی، بافت جدید و اسکان غیررسمی بر مبنای 5 شاخص اصلی (کالبدی،اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، خدماتی، زیست محیطی) و 44 شاخص فرعی استخراج شده، صورت گرفته که ابتدا با استفاده از مدل کمی تاپسیس و وزن های آنتروپی شانون اقدام به رتبه بندی محلات شده که رتبه محلات شکل گرفته در بافت میانی و قدیمی به دلیل نزدیکی به مرکز شهر و برخورداری بهتر، مطلوبتر و رتبه محلات نوساز و اسکان غیر رسمی که در دهه های اخیر توسعه یافته اند در رتبه های پایین تری از لحاظ مقایسه قرار گرفته اند. و سپس محلات مورد مطالعه با استفاده از مدل تحلیل خوشه ای در سه سطع پایدار و نیمه پایدار و ناپایدار دسته بندی شده که محلات شکل گرفته در بافت میانی و قدیمی در سطح پایدار و محله بافت نوسازدر سطح نیمه پایدار و محلات اسکان غیررسمی در سطح ناپایدار شکل گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


References:
 
arghan, A., bahar nokar  and Samia Sadat sajadi, (2014). Nature, criteria and implementation mechanisms for the realization of quantum properties of a healthy city ,  town and city councils congress Management, Sari, Iran's development Convention Center,[In Persian]
Asgharpour, Mohammad Javad. (1999). Multi-criteria decision making ,  Tehran University,[In Persian]
Barton, L, and Gaunlett, E, (2003). Housing and Sustainable Communities , Indicators project, western Australian council of social service.
Bonham-Cart er, c. (2012). Sustainable communit ies in t he UK, published in sust ainable communit ies,
Buchani, H. (2004). Examining the spatial - social imbalances, Ilam, from the perspective of sustainable development, master's theses ,   Shahid Beheshti University, College of Geography, Page 147,[In Persian]
Consulting Engineers Fza afza (1996). the Ministry of Housing and Urban Development Feasibility Report detailed plan Mahabad,[In Persian]
Consulting Engineers gozine. (2014). a detailed plan of Mahabad Iran's Housing and Urban Development, Ministry of Urban Development ,[In Persian],
Consulting Engineers poya naghshe shahr va bana. (2011). the master plan of the city of Mahabad , volumes Urban Development  ,[In Persian]
Consulting Engineers shale amayesh (2013). the city of Mahabad.waste management plan City of Mahabad ,[In Persian]
Frdasazan Consulting Engineers (2007). a project to rebuild and remodel the old context of Mahabad, Detailed Report,[In Persian]
Cowan, Robert.(2005). The Dictionary of Urbanism, London, And Street Wise Press edited by woodrow w.clarkii . USA: springer.
fanni, Zohreh. (2000). small towns and regional sustainable development , urban management Quarterly, Issue 4,[In Persian]
Habibi, Kiumarc and nastaran, mahin and mohamadi, mehrdad.(2014). Measuring the Sustainability of urban neighborhoods in residential tissues using logic inference systems Fazynmvnh phase Case studies on urban planning, the city of Sanandaj ,  Journal Studies on urban planning, Second year, Number Seven,[In Persian]
Hawley ,Kate,(2014). examines how urban areas are evolving to be sustainable — their challenges, trends and solutions.ISET International university in Colorado, USA.
Hekmatnia, Hasan and Mousavi, Mir Najaf.(2011). Model in geography with an emphasis on local and urban planning  The second edition ,  published by modern science ,[In Persian]
Hudson, Hania (2005). sustainable neighborhood development  (theoretical concepts and historical origins), Master of Urban Planning Seminar ,  Tarbiat Modarres University, Faculty of Arts,[In Persian]
Kalantari, Khalil. (2013). quantitative models in planning (regional, urban and rural ) ,, Saba Cultural Publications, Tehran,[In Persian]
Karkeh abadi , zeynab and porvazn, Edris and Eliasi, Ebrahim (2013). Urban Design by climate plan consistent with the Housing (Case Mahabad ) , Sustainable Architecture and Urban Planning Conference first brick (ize) ,[In Persian]
Kline, E,(1995),Sustainable community indicators’ In: roseland, M. (Ed). Eco – city
Krause, M (1996). Nachhaltigeit Dimension Eines Begriffs und Seine Bedeutung fur die Raumliche planung, Freie Universitat Berlin, Fachbereich Geowissenschaften. Berlin. Institut fur Geographische wissenschaft.
Krause, M.(1996). Nachhaltigeit Dimension Eines Begriffs und Seine Bedeutung fur die Raumliche planung, Freie Universitat Berlin, Fachbereich Geowissenschaften. Berlin. Institut fur Geographische wissenschaft
Maleki, Saeed. and sheikh, Hojat. (2009). Determine the classification and prioritization of development indicators in the provinces using factor analysis and cluster analysis Journal of Geography and Planning Research  ,  Tabriz University, No. 29, 85-61,[In Persian]
Maleki,saeed and Damnbagh, Safie. (2013). to assess the sustainable urban development with emphasis on the social, physical and urban services (Case Study Eight districts in Ahvaz , studies on urban planning, the first year, pages 29- 54,[In Persian]
Morais, Paulo n, Ana S. Camanho (2010) . 16-16-16Evaluation of performance of European cities with the aim to promote quality of life improvements,omega39 (2011):398-409.
Mousavi, S. Y. (1998). Urban Neighborhoods of Tehran:  The Social Relations of Residents and Their Living Place) ,  Unpublished Thesis, Newcastle University. ,[In Persian]
Qadiri, Mahmoud and mamasani, susan.(2014). Comparative analysis of sustainable development indicators in Bushehr urban areas ,   Journal of Applied Research in Geographical Sciences, No. 35, pages 23-35,[In Persian]
Musa Kazemi Mohammadi, SM (1997), Evaluation of sustainable development in urban development,
 a case study in Qom, Ph.D. dissertation of urban geography, with the help of  doctor Hussein Shakuie,  
Department of Geography, University of Tarbiat Modares, Page 34,[In Persian]
safaipoor ,msod & madanloo,masod (2015). Measuring sustainable development of urban neighborhoods using grid system (Case Zone 17 of Tehran  ,  Journal of sustainable second period (4) ,[In Persian]
Sasanpur Farzane & Mostafavi Soran. And Fshky Yousefi, Mohsen. (2013). assess the sustainability of the city of turpentine ,  Journal of geography and urban planning, Tehran University,[In Persian]
Shahmorady, Loghman and bazi , Khoda rahem and tashke kabood, Akbar. (2014). Evaluation of sustainable local development partnerships Mrdmydr Using TOPSIS (Uremia), geographi and development (36): 49-60,[In Persian]
Sorensen, André,(2014). Towards Sustainable Cities (Ashgate Publishing, 2014)Ashgate Publ
Swisher ,M. E. and Monaghan ,K. N. )2014) .Sustainable Community Development . UF/IFAS in us
UN Department, (2014). United Nations World Urbanization Prospects (2014 revision), highlights (UN Department of Economic and Social Affair,)
Williams, Michael, (1985). Neighborhood Organizations: Seeds of a New Urban Life, We Sport, Greenwood Press.
Williams,Michael,( 2006). sustainability, the Issue of our Age, And a concern for local government, public Management,  No 88, p-p 8-12