تحلیل جغرافیایی آراء شهروندان استان فارس در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

4 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل جغرافیای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در استان فارس می­پردازد. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که جغرافیای انتخابات استان فارس دارای چه ویژگی­هایی است؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز مطرح می‌شود از جمله اینکه: جغرافیای انتخابات چیست؟و اینکه استان فارس دارای چه مختصات سیاسی و جغرافیایی است؟ نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می­دهد که در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری 3 میلیون و 100 هزار نفر واجد شرایط رأی دادن در استان فارس بودند که از این میزان 2 میلیون و 221 هزار و 83 رأی صحیح در انتخابات ریاست جمهوری به صندوق ریخته شده است. علیرغم اینکه ۱۰ شهرستان استان فارس مشارکت بالای ۹۰ درصد در انتخابات 1392 ریاست جمهوری داشتند میزان مشارکت کلی استان فارس در این دوره از انتخابات 73/36 درصد بوده است. بر اساس شمارش آرا در این استان روحانی با یک میلیون و 292 هزار و 943 رأی و 58 درصد آرا بیشترین رأی را از آن خود کرد. تحقیق حاضر کیفی بوده و در آن سعی خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه­ای و مقالات پژوهشی و تصاویر و نقشه­ها به تحلیل و تبین موضوع مورد مطالعه پرداخته شود

کلیدواژه‌ها


[In Persian]                                                                                                                                     
-Azar, Edward, and the moon, Chung (1999) security in the Third World Translation Center for Strategic Studies, Tehran: Center for Strategic Studies
Abdullah Khani, Ali., 2009, theories ofsecurity,Tehran:contemporaryAbroremissions-
     -  Adnane Mohammad, 2015,    interview
-Ali Babaei GR 2003, the third edition of the dictionary of international relations. Tehran Foreign Ministry
 - Abdollahian ,Amir  2013,inefficiencies  Greater Middle East Initiative at the rise of Islamic Awakening in Tehran Ministry of Foreign Affairs
-Buzan, Barry and Weaver, to the two Wild, pub (2006), a new framework for security analysis, translation A. Tayeb, Tehran: Center for Strategic Studies
-Behzadi,Hamid,2006 the principles ofinternationalrelationsand foreign policyin the secondedition of thepublicationsdehkhoda
Banaf, 2015, interview-
 , Gholamreza 2015, Interview bagbane-
community site analytical news-a- 14.10.2014- Code: 254910
-Ezzati, E. .., (2013) pamphlet on the subject of Iran's geopolitical regions PhD Tehran Azad University, Science and Research
Fouad Ibrahim,2006, translationMehdiBahromShahi Journal pegah Esfand -
-Fuller, Graham,1993, Iran scholarQibla, translated Abbas mokber, Tehran: publishing center
-Faraje rad Abdolreza,2012, Course pamphlet political geography Persian Gulf period Ph.D. Tehran, Islamic Azad University, Science and Research
-Hadavand Mirzaee altar unpublished 2012, causes the spread of terrorism in the Persian Gulf region and political geography class conference on the Persian Gulf, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran doctor Pou Rod
Culture poya cultural journal and socio-political, No. 7, date Esfand, HossainiQazvini,2006, --
Jafare, Abbas, 2006, poya culture, socio-political and cultural journal, No. 7, -
-Mazaheri MohamedMahdi,2014,the consequences ofthe emergence ofISIL inthe Middle EastNews Agencyquotedthe Islamic Republic of Iran
-Mojtahedzadeh piroz,2006, Democracy and Iranian identity Tehran kavir Publications
            Mortzavi, SayyedHassan ,2014, interview-