ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ی قفقاز در سیاست خارجی ایران(نمونه‌ی موردی: خزر و فراخزر)

نویسنده

دانشیار جغرافیای سیاسی، داشنگاه خوارزمی ، تهران تهران ،ایران

چکیده

چکیده
امروزه شهرها به عنوان مکان­های زیست بشر آنچنان جایگاهی یافته­اند که توسط مدیریتی مستقل اداره می­شوند. در این راستا شهرها، نیازمند مدیریتی هستند که بتواند زمینه ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین شهری را در راستای توسعه پایدار شهری فراهم آورد. بدین ترتیب دولت­های محلی به عنوان تنها نهادهای محلی موجود در شهر که ارتباط نزدیکی با زندگی شهروندان شهری دارند، می­توانند نقش بسیار مؤثری در توسعه پایدارِ شهری ایفا نمایند. بدین ترتیب پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تبیین نقش دولت­های محلی در توسعه پایدار شهری و در راستای آن ارئه مدلی مفهومی جهت توسعه پایدارِ شهرهای ایران می­باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که روی آوردن به توسعه پایدار شهری در جهت ساختن شهر پایدار و شهروند سالم در ایران، ضروریست (بهداشت، کیفیت زندگی و پایداری محیط و سلامت شهروند) در اولویت اقدامات دولت­های محلی در راستای مدیریت شهری مد نظر قرار گیرد تا بتوان بسیاری از معضلات شهری را رفع نمود و در راستای آن توسعه پایدار شهری را در فضای شهرهای ایران مهیا ساخت

کلیدواژه‌ها


References
Adham, J; Hatamvand,z, and Khani,s. (2010). The role of the municipality in managing sustainable urban development: Challenges and obstacles facing it, the place of public sport in the health and happiness of the citizens of Tehran's 2nd district, Tehran, Municipality of Tehran,idea city company. [In Persian]
Akbari, E.,and Akbari,M. (2017). Structural-Interpretative Modeling of Factors Affecting Tehran Metropolitan Life Existence, Journal of Planning and Space Design, Vol. 21, No. 1, pp.31-1. [In Persian]
Akhundi, A., and et al. (2008). The pathology of the City Administration in Iran, Quarterly Journal of Geographical Research, Volume 40, Issue 2. pp. 156-135. [In Persian]
Amanpour, S., Behmayi, H., and Akbarian,R. (2017). A Survey on Satisfaction of Citizens from Individual Variables Affecting the Quality of Life Environment (Case Study: Ahwaz Negative Localities Centers), Journal of New Attitudes in Human Geography, Vol. 9, No. 4, pp.155-141. [In Persian]
Amirkhani, M., et al. (2008). Citizens and Towns Empowerment Guide for Health Promotion, Tehran: Tehran City Study and Planning Center. [In Persian]
Ansari, Z., and Hosseinpour motlagh. M. and Ghorbani Sepehr,A.  (2018). A New Approach to Political Participation in Iran (Emphasizing the Role of Cyber Room in the Presidential Elections of the Twelfth), Iranian Geopolitical Association Press, Tehran. [In Persian]
Arjmand siahpoosh,E. (2015). Evaluation of variables of sustainable urban development status in Andimeshk city and providing a proportional model, Journal of Social Development Studies, Vol. 8, No. 1, pp. 83-67. [In Persian]
Burkepour, N., and Asad,I. (2009). Management and Administration of the City, Art University, Tehran. [In Persian]
Carr, R.K & et al (1964). American Democracy in Theory and Partice, NewYork: Holt, Rinehart and Winston Caulfield.
Clary, M, R. )2008). The entrepreneuriaicity, University of Nevada, Lasvegas, Public administration Review.
Dervishi,u., Amanollahpour, A, and ,Karimi,B. (2016). Role of Urban Management in Sustainable Urban Development ", First National Conference on Crisis Management, Safety, Health, Environment and Sustainable Development, Tehran Mehr-e Arvand Institution of Higher Education, Center for Achieving Sustainable Development. [In Persian]
Falex, K. (2002). Citizenship, translation by Mohammad Taghi Delfrooz, Kavir Publishing, Tehran.
Farana Consulting Engineers. (2000). Development Plan of Mashhad Metropolitan City Complex, Khorasan Razavi Housing and Urban Development Organization. [In Persian]
Ghadiri, M., and Mamassani,M. (2014). Comparative Analysis of Sustainable Development Indicators of Bushehr City with Urban Areas of the Country, Journal of Applied Geosciences Research, Vol. 14, No. 35, pp. 72-49. [In Persian]
Ghorbani Sepehr,A. and Janparvar, M. (2017). Explaining the place of chastity and hijab from the perspective of citizenship rights, Tehran. Proceedings of the National Conference on Scientific and Applied Approaches to Chastity and Hijab, Al-Zahra University. [In Persian]
Goodarzvand Chegini, M. (2015). Sustainable Development; Indices and Policies, Quarterly Journal of Global Politics, Vol. 4, No. 2, pp. 238-215. [In Persian]
Hafeznia,M., and Kaviani Rad,M. (2013). New Horizons in Political Geography, Publication of the Seventh, Fourth Edition, Tehran. [In Persian]
Hojjati Ashrafi, Gh. (2004).  The complete set of laws and regulations of the municipality and Islamic councils, with the latest amendments and extensions, Tehran, Ganj Danesh publishing, thirteenth edition. [In Persian]
Janparvar, M., and Ghorbani Sepehr,A. (2018). Urban Geopolitics, Iran Geopolitics Association Press, Tehran. [In Persian]