ساماندهی بافت فرسوده منطقه 12 شهر تهران با استفاده از تکنیک SWOT

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای طبیعی و آمایش، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران

چکیده

چکیده
پدیده آشنای توسعه شهرنشینی و گسترش مهار ناپذیر شهرها که در مقاطع مختلف تاریخی بروز کرده، پیامدهای زیادی را برای شهرها در پی داشته است که در پی آن بافتهای بسیاری از شهرها دچار چالشهای اساسی شده است و به دنبال خود نابه سامانی های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی را به وجود آورده. رویکرد حاکم بر این پژوهش (توصیفی- تحلیلی) است و جامعه آماری محلات فرسوده منطقه 12 شهر تهران بر اساس طرح تفصیلی منطقه و مصاحبه با کارشناسان این حیطه می باشد. در این پژوهش با استفاده ار تکنیک swot به تحلیل و بررسی بافت فرسوده منطقه 12 تهران به عنوان میراث دار پیشینه تهران و قلب اقتصادی کشو پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان میدهد که این محدوده از نقاط ضعف و تهدید بالایی برخوردار است و در عین حال نیز از نقاط قوت و فرصتهای بهینه ای جهت بهره گیری و رسیدن به حد مطلوب برخودار می باشد

کلیدواژه‌ها


  References

 

  1. Aryan Front, Ali and others "the feasibility of achieving the reset land in urban timeworn approach Case study: Mashhad Bkvh Castle", the first conference on reform and renew the city, Mashhad
  2. Chrysanthemum, Syed Kjyd and others,( 1389), urban development and economic mechanisms to improve and upgrade the texture of life in Tehran in the summer of  economy
  3. Ceremony, the, minister, H.( 1386), "economic issues, financial and managerial improvement and renovation of old urban tissue, Building and Housing Research Center
  4. Detailed Project Report District 12, the Ministry of Housing and Shhrsazy- Tehran Municipality, the management and planning of urban development of Tehran.
  5. Evans, nigel, Campbell, Dovid, stonhouse, Geor, e2003, strategic management for travel and tourism, butterworth,oxford
  6. Falamaki, Mohammad Mansour (1383). Revival of historic buildings and cities. Tehran: Tehran University Press, Fifth Edition
  7. Habibi, Kiumars, Pourahmad, Ahmad, Meshkini, Abolfazl, (2007), Improvement and Modernization of Ancient Urban Texture, Kurdistan University Press, First Printing, Tehran
  8. Heir, HR and others, "the organization of urban distressed areas (Case Study: Shiraz)" Journal of specialized spatial planning, Issue II, (Title 6) Fall 1391
  9. Hatami race,( 1388 ), Hussein and others assess the seismic vulnerability of the city (Case Study: District 10 of Tehran) Human Geography Research Summer - No. 6
10. Jahanshahi, M., (1382), and the problem of urban distressed areas, the magazine. Urban queries, (4)

11. Jokilehto, Jukka. 1999. A history of architectural conservation. Oxford, heritage management.London and New York: E & FN Spon

12. Kalantari, Hossein and Pourahmad, Ahmad (2005). Historical Context Reconstruction Planning Experiences and Cities, Research Institute of Humanities, Culture and Social Studies, Tehran

13. monzavi, Mahshid and partners,( 1389), "the vulnerability of deprived areas in the central part of Tehran against earthquakes (about: District 12)," Human Geography Research, No. 73, Fall.

14. Noha Nasser(2003): Planning for Urban Heritage Places: Reconciling Conservation, Tourism, and Sustainable Development, Journal of Planning Literature, Vol. 17, No. 4,pp467-479

15. Orbasli, Aylin. (2000): Tourists in historic towns: Urban conservation and UK: Butterworth-Heinemann

16. Rahnamaei, Mohammad Taghi and Shah Hosseini, Parvaneh (2005). Urban Planning Process of Iran. Tehran: Publications

17. regon12.tehran.ir

18. Sarvar, Rahim, (2011), Investigating the capacity of eroded tissue and its empowerment Case study: Bafgh city, Journal of the Iranian Geographic Society, New Year, Year 9, Issue 3

19. The new master plan of Tehran, Tehran development institution, the institution of a special urban development plan

20. Ziari, Karmatollah, Mousavi, Mirnjagh (2005), The study of urban hierarchy, in West Azarbaijan Province, Journal of Humanities University of Isfahan, No. 18