ارزیابی عوامل مؤثر بر رشد فیزیکی شهر ایلام

نویسندگان

1 استادجغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر ؛ ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی ملایر ؛ ایران

چکیده

چکیده:
انسان به عنوان یک موجود اجتماعی دارای نیاز های مادی و معنوی پیچیده ای بوده و همواره در پی برطرف کردن این نیازها، تقابل هایی را بین خود و جامعه پدید می آورد تا به اهداف مورد نظرش دست یابد. در این میان شهرها  به عنوان اصلی ترین بستر فعالیت های انسان همواره دستخوش تغییرات بوده است به گونه ای که در دوره های مختلف از تاریخ، نظام های شهری با ویژگی و نظم خاص خود را سراغ داشته ایم. در نوشتار حاضر بر حسب اهمیت موضوع برای به نتیجه رسیدن این تحقیق بر حسب روش های مختلف گرد آوری، از منابع و مأخذ گوناگون استفاده شده است. سپس با در دست داشتن اسناد و مدارک و همچنین جمع آوری آمار و اطلاعات از منابع معتبر، تولید اطلاعات جدید کرده و از طریق مشاهده و مصاحبه با مطلعین محلی و مسؤل در دستگاه های مربوطه ومراجع دست اندرکار، همچنین بازدید میدانی برحجم داده ها افزوده گشته است ودر نهایت با استفاده از مدل SWOT  به تجزیه و تحلیل اطلاعات اقدام شده است. بر حسب وجود قابلیت های موجود ، نتایج حاکی از پایداری و اثربخشی شهر کوچک گیلانغرب "به عنوان یک شهر مرزی"  در پروسه ی توسعه پایدار منطقه ای است و می تواند به عنوان یک بازوی کمکی برای توسعه منطقه و کشور مطرح باشد.

کلیدواژه‌ها


Christopher, A, (1963): Main structure concept.New York: landscape.
-Daviddarakais-Smith-Thirdworldcities:SustainableUrbanDevelopment-Urbanstudies-Vol.32-Nos4-5-(1995)
-Jones, ph &E, tereror, (1994): Pening the frontier: recent spatial impact in the former Inner- German bolder zone, Regional study, V. 28.
- Mofidi Shemirani, S.M. and Eftekhari Moghaddam, A., 2009, Urban SustainableDevelopment, Its Viewpoint and Executable Principals in Developing Countries, CityConstruction, Research International Seasonal, Vol. 6, No.12, PP. 15-25. (In Persian)
 
- Moussiopoulos, N., Achillas, C., Vlachokostas, C., Spyridi, D. and Nikolaou, K. (2010). Environmental, social and economic information management for the evaluation of sustainability in urban areas: A system of indicators for Thessaloniki, Greece, Cities, Volume 27, Issue 5, pp. 377-384.
- Neil Adams, Neil Harris (2005). Best practice guidelines for regional development strategies . From: www.interreg-grids.org. Accessed on 18 Novembr 2013.
- UK Department for Regional Development (DRD). (2008) Northern Ireland Regional Development Strategy