نقش واحدهای ژئوپلیتیکی استانی در طراحی مدل اقتصاد شبکه‌ای در ایران‌: مطالعه موردی استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار – ایران

2 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار - ایران

چکیده

چکیده­:
اقتصاد شبکه­ای یکی از ضروری­ترین نیازهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی همه کشورها و جوامع امروزی محسوب می­شود. اقتصاد شبکه­ای مخصوصاً مدل کشوری آن می­تواند باعث پویایی و گردش منابع اقتصادی و تکمیل اقتصاد نواحی و استان­های کشور را فراهم آورد. هدف این مقاله تحلیل و تبیین نقش واحدهای ژئوپلیتیکی استانی در طراحی مدل اقتصاد شبکه­ای در ایران­ با تأکید بر استان لرستان است. سؤال اصلی مقاله این است که در طراحی مدل اقتصاد شبکه­ای در ایران­ واحدهای ژئوپلیتیکی استانی و بخصوص استان لرستان چه نقشی بر عهده دارند؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات دیگری که بیشتر فرعی هستند در این مقاله مطرح می­شوند از جمله اینکه اقتصاد شبکه­ای چیست و مدل تحلیل شبکه دارای چه مختصات و ویژگی­هایی است؟ نتایج این مقاله نشان می­دهد که برای طراحی اقتصاد شبکه­ای در ایران بایستی به واحدهای استانی مانند نقطه­های اتصال نگریست و از پتانسیل­های هر استانی در راستای مشارکت آن در اقتصاد شبکه­ای بهره گرفت.  با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه­ای و مقالات علمی و پژوهشی و اسناد کلان کشور به تحلیل و تبیین نقش واحدهای ژئوپلیتیکی استانی به ویژه استان لرستان در طراحی مدل اقتصاد شبکه­ای در ایران­ پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


-                     References:
Ahmadi Shadmehri, Mohammad Taher and Azadeh Davoudi (1394), the role of government spending on economic infrastructure - social and poverty reduction in Iran's strategic policies and macro-Journal, No.10
Azad armaki, Taghi. (1382), essays on culture and art: how public participation in the Economic Journal spectrum (Sura October), No. 1
Behboudi, Davoud and Behzad Amiri (1389), long-term relationship knowledge-based economy and economic growth in Iran, Journal of Science and Technology Policy, No. 4
Pour Ahmad, Ahmad and Mujtaba Valibeigi Darvyshvand (1389), structural holes and black holes urban social network analysis to look at the Middle East, the Middle East Studies Quarterly, No. 63
Pourmanafi, Abolfazl and Hassan Mofakhami shahrestani(1395), the role of geopolitical factors on the functioning of national authority (Case Study: Classical Geopolitics in the national power factors Islamic Republic of Iran), Journal of Science and Technology Frontier, No. 18
Taghavi,Mahdi (1382), stagflation in the economy, Journal of Economic Research (University of Allameh Tabatabai), No. 9
Coleman, Tobias (1387), what is e-business? - participation in the economy of a lattice, translation Minister Hamid Reza Zanjani, a quarterly business survey, No. 32
Jahangard, Esfandiar (1386), network products network economy pricing models, Journal of Economics and Business New, No. 10 and 11
Hasanvand, Abbas and Maryam Solymany tabar and Hojjattollah Yazdanpanah (1390), Spatial interpretation of climatic comfort of Lorestan province based on TCI, Journal of Spatial Planning (Geography), No. 1
khorramshahi, Syed Ziauddin (1389), network marketing, the need for a community or social problems ?, Journal of Chamber of Commerce, No. 41
Semsar, Hamed and Mohammad Sadegh Semsar and Sedigheh Karimi (1394), social networking model to help achieve the new Islamic civilization, Islamic Studies, No.2
Fallahzadeh, Massoud (1389), American Development, Journal Times, No. 95
Fani, Zohre and Maryam Beyranvndzadeh and Akbar Soltanzadeh and Hekmat Amiri (1393), the balance of the province in urban system approach to land use, urban planning studies, No. 8
Qavanloo Qajar,Mustafa (1394), social network analysis and network analysis software training Nvdayks L and Gfy, quarterly review of information and communication, No. 7
Klantry kashy, Neda (1381), Iran: Iran's economic reform / World Bank Quarterly Economic Journal, No. 6
Mohammadi Kangarani, Hanane and Taghi Shamekhi and Mahnaz Hossein Zadeh (1390), analyzing the network of formal and informal relationships between organizational approach using network analysis - case study: Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad, Journal of Public Administration (Tehran University) No. 6
Madad Pour, Mohammad (1383), a network of community look at two contemporary thinkers: Manuel Kastlzvkvyn general, Quarterly Monthly Overview, No. 79 and 80
Mehregan, Mansooreh and Asghar Nazarian­ (1390), the ranking of economic services - Social city of the province and organize it using Scalogram model, Journal of preparation environment, No. 12
Mirzaee, Majid (1373), Small and efficient, not big and bad, Quarterly Report, No. 48.
Naderi, Mojgan and esfndyar jahangrd and Hassan Taei (1391), analysis of factors affecting the total factor productivity in the economy intersectoral approach, a Journal of Commerce, No. 63
Nastaran, Mahin and Waheed Qasemi and sadeq Hadizadeh Zargar (1392), evaluation of social sustainability using Shbkh‌ analysis process (ANP), Journal of Applied Sociology, No. 51
Nasiri, Ismaeel and Ali Ahmadi (1393) analyze the effects of commercial tourism development on the physical-spatial changes by using analytic network process ANP case study cities: Baneh, Quarterly geographical territory, No. 43
Yazdani Boroujeni, Fardin (1379), or at least of its efficient administration, Social Science Quarterly Monthly, No. 34 and 35