مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در سمنان با تأکید بر مجموعه بازار، مسجد امام و ارگ سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار- گرمسار- ایران

2 استادیار علوم تربیتی،واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر ، ایران

3 دکترای جغرافیا ی سیاسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار- گرمسار- ایران

4 دانشجوی دکترای جغرافیا ی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار- گرمسار- ایران

چکیده

چکیده
برنامه‌ریزی به عنوان یک ابزار علمی به متصدیان‌ صنعت‌ گردشگری کمک می‌کند تا در یک فرآیند پیوسته و علمی، بهترین مسیر و راهکار توسعه گردشگری در یک‌ منطقه‌ را مشخص نموده و این توسعه را در مسیر توسعه سایر بخش‌های اقتصادی‌ قرار‌ دهند. هدف اصلی این مقاله مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در سمنان با تأکید بر مجموعه بازار، مسجد امام و ارگ سمنان است. سؤال اصلی مقاله این است که مدیریت و برنامه­ریزی توسعه گردشگری در سمنان چگونه بایستی انجام گیرد که بتوان از پتانسیل‌هایی مانند مجموعه بازار، مسجد امام و ارگ سمنان بهترین استفاده را برد؟ نتایج این تحقیق نشان می­دهد که مدیریت و برنامه­ریزی توسعه گردشگری در سمنان بایستی به نحوی انجام شود که سهم مجموعه بازار، مسجد امام و ارگ سمنان به خاص مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این بین عدم آشنایی گردشگران از جاذبه‌های گردشگری و تعداد گردشگران در این شـهرستان‌ رابـطه معناداری وجود دارد؛ و اینکه بین کـمبود امـکانات زیـربنایی و توسعه‌نیافتگی صنعت گردشگری در شهرستان رابطه معناداری وجود دارد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. روش جمع‌آوری داده‌ها نیز کتابخانه‌ای و نیز استفاده از مقالات علمی- پژوهی است. ابزار گردآوری اطلاعات فیش‌برداری و استفاده از جداول و نمودارها و نیز نقشه‌ها است.

کلیدواژه‌ها


References
Amin Beidokht, Ali Akbar (1385), the ranking level of development of the city of Semnan, Journal of Geography Education, Issue 76
Ayer, A.S. (1375), what is the plan? Translated by Gholam Ali Sarmad, Journal of Cooperatives, Issue 60
Taghvai, Masoud and Azam Safarabadi (1391), the development of cultural tourism with an emphasis on historical attractions
(Case Study: Isfahan's historical attractions), Journal of Social Welfare and Development Planning, No. 12
Khatami, Behzad And Hedayat-Zadeh, Mehdi (1387), implementation and evaluation of strategic planning models and provide a new framework for planning, managing tomorrow's Journal, Issue 19
Shojaee, Manouchehr and Nureddin Nuri (1386), review government policies on tourism and sustainable development model for tourism, Knowledge Management, Issue 78
Sharifi Tehrani, Mohammad Javad Yousefi (1391), The relationship Between the forms of religious tourism, cultural tourism, rural and ecological study of South Khorasan, Khorasan Cultural Studies, Issue 25
Ghazi, Iran (1379), analytical approach to model the evolution of spatial planning, tourism development, Faculty of Humanities (University), 22 and 23
Faraji, Morteza (1380), Cultural prelude to the social and cultural effects of tourism, Strategic Defense Studies Quarterly, 11 and 12.
 Mahboubfar, Mohammad RezaAndCyrus Shafaghi and Ali Zangiabadi (1390), the assessment and planning of tourism Kashan, Journal of Spatial Planning (Geography), No. 2
 Mousavi Shafaee, Massoud and Ali Akbar Amin Beidokhti and Mojtaba Ismail Shahabi (1391), the impact of political instability in the Middle East over Iran's tourism industry in the aftermath of September 11, 2001, Journal of Foreign Affairs, Issue 14
 Salehi Fard, Muhammad (1386), Mashhad, pilgrimage and tourism economy, Journal of Urban Development Notes, Issue 22, 232.
 Administration of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism, 1389: 63.
 The findings of the authors field of civil Statistics Administration of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism, 1391
Online resources
Google Earth
tcatu.ir
www.irannaz.com
hamshahrionline.ir
www.emdad.ir
http://smartraveller.gov.au
tourismiran.blog.ir