بررسی کارآیی تبلیغات در راستای گردشگری مبتنی بر جغرافیایی شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 *دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار، چابهار، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار، چابهار، ایران

چکیده

 چکیده
مقایسه ارقام گردشگری و درآمدهای ناشی از آن در ایران­، با آمارهای جهانی ارائه شده از سوی سازمان جهانی گردشگری نشان می‌دهد که کشور ما سهم و جایگاه مناسب خود را در صنعت گردشگری کسب نکرده است. ما نه تنها در جذب گردشگر خارجی با مشکل مواجه­ایم، بلکه گردشگری داخلی ما نیز با مشکلات فراوانی دست به گریبان است. در این میان توجه به بحث شیوه­های نوین تبلیغاتی با در نظر گرفتن اقلیم جغرافیایی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند این وضعیت را بهبود ببخشد. هدف این مقاله بررسی کارآیی شیوه­های نوین تبلیغاتی مبتنی بر اقلیم جغرافیایی برای توسعه گردشگری است. سؤال اصلی­ای که مقاله در صدد پاسخگویی بدان است این است که تبلیغات چه نقشی در رونق و شکوفایی گردشگری شهری می­تواند ایفا کند؟ فرضیه­ای که در پاسخ به این سؤال اصلی در صدد تحلیل آن هستیم عبارت از این است که تبلیغات نقش واسطه را میان توسعه گردشگری و توسعه ملی ایفا می‌کند و به این ترتیب باید از شگردهای مشخص تبلیغاتی، یعنی شناخت و توجه به قواعد تجارت، سنت‌ها، آداب و رسوم، زیبایی شناسی و آگاهی از جاذبه‌ها و امکانات بهره گیرد و با توجه هم‌زمان به تبلیغ و آموزش، به عنوان دو رکن از ارتباطات، نقش اساسی خود را در توسعه گردشگری ایفا کند. نتایج مقاله نیز نشان می­دهد که اهمیت انتخاب صحیح حامل‌های پیام تبلیغاتی را نباید نادیده گرفت، زیرا بیشتر سهم هزینه‌های تبلیغاتی، صرف این وسایل یا رسانه‌ها می‌شود و موفقیت هر تلاش تبلیغاتی، به طور مستقیم، همبستگی کامل با انتخاب وسیله‌ای دارد که برای رساندن پیام و آگهی تبلیغ به کار می‌رود. مبلغان باید بهترین رسانه‌ها را برای تبلیغات خود گزینش کنند. در واقع بهترین آن‌ها را که با مقاصد و اهداف راهبرد تبلیغات گردشگری هماهنگ و متناسب است، انتخاب کنند و به نحوی کارآمد و اثربخش از آن بهره بگیرند. بنابراین در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه­ای و مقالات علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین موضوع کارآیی شیوه­های نوین تبلیغات مبتنی بر اقلیم جغرافیایی در راستای توسعه گردشگری پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


-         References
Agha Hosseini, Alireza and Mohsen Mirza-Zadeh (1391), modern and postmodern - modernism and postmodernism, Political Research Quarterly, Issue 3, from 68 - 86.
Amin Beidokhti Ali Akbar and Seyed Mojtaba Zargar and Mashallah Nazari (1389), a strategic marketing mix in tourism, Strategic Management Studies Quarterly, Issue 3, Pages 49 to 68
Assadi, A. (1380), especially advertising: ads, banners, prosperity, Art Journal Issue 24, pages 50 to 51.
Ayaz, Seyed Mohammad Hadi (1387), postmodern Geopolitics of 21 Century (Part II) postmodern war of civilizations, Journal of Geographical Information (sphere), No. 66, pages 19 to 23
Delavare, Ali and Ismail Qadri and Nima Magdi (1393), the position of social media in the development of e-tourism marketing, Tourism Management Studies Quarterly, Issue 28, pages 1 to 16.
Esfandiar, H. (1386), advertising: advertising new, important tools and practices, Public Relations Journal, Issue 55, pages 12-24.
Greenberg, Clement (1386), modern and postmoderni,Translated by Mohammad Reza Abu al-Qasim, Visual Arts Studies, Issue 27, pages 52 - 57
Hassanzadeh, Ibrahim (1385), the blessings of personal encounter Prophet "indirect teaching", Journal of Light ambassador, the number 4, from 77 to 100
Immeni, Aaliyah (1388), Analysis of the psychoanalysis visual elements in advertising, Art Monthly Quarterly, Issue 138, pages 48 to 53.
Jamali, Firouz And Rahim Heydari Chaîne (1380), a discussion of the post-modern urbanism, Journal of Literature and Human Sciences Faculty of Tabriz, No. 180 and 181, from 79 to 124.
javan, J. and Mehdi Saghaei (1381), the power of take advantage of the Iran natural environment and tourism , Journal of Applied Geographical Sciences, Issue 1, pages 5 to 22.
Karroubi, Mehdi and Mojtaba Mohammedan (1388), Snjnsh a tourist on the effectiveness of advertising media in travel agencies, Journal of Social Sciences (University of Allameh Tabatabai), Number 45, Pages 63 to 92
Khanbashi, Mohammad and Gholam Reza Bostan Manesh (1393), the role of advertising in the media consumption patterns of patients citizen shops in Tehran, Culture Communication Quarterly, Issue 14, pages 1 to 35.
Khodabandeloo, Sajjad (1386), reports: Our postmodern and their postmodern, reflection Journal, Issue 92, pages 69 to 69.
moddares, Ali (1379), postmodernism and geography, Geography Knowledge, No. 3, pages 37 to 42
moeeni Alamdari, Jahangir (1379), Postmodernism at review plant, Quarterly Monthly Social Sciences, No. 38, pages 12 to 17
Motamednejad, Kazem (1387), Fundamentals of political advertising, media Journal, Issue 75, pages 79 to 114.
Papali Yazdi, Mohammad Hussein and Mahdi Saghaei (1382), tourism and genealogy formation of a geographical phenomenon, Geographical Research Quarterly, No. 68, from page 24 to 49
Parham, Roqieh (1394), the effectiveness of advertising and practices, Studies of Social Sciences in Iran (Islamic Azad University anklets), the No. 3, pages 150 to 167
Qezelsofla, Mohammad Taghi (1386), features epistemological thought in the pre-modern, modern and post-modern, Quarterly Journal of Political Science, No. 9, pages 119 to 158.
Qoli Poorsolymany, Ali (1386), a comparative study of tourism in Iran and Turkey, Journal of Business Studies, Issue 23, pages 74 to 79.
Saadat, Farnaz and afsaneh Mozaffari (1388), the use of modern communication tools in the field of tourism advertising (Case Study Kish Free Zone from 1382 to 1387), Journal of Communication, No. 59, pages 141 to 170
Saie, Ali and mokhtar Nayyjy and Mohammad Rezai (1389), the relationship between advertising and attract cultural tourism in Iran - the study of foreign cultural tourism, historical sociology Quarterly, Issue 4, from 69 to 94.
Sajedi, Akbar and Syed Ziaeddin oliyah nasab (1392), new advertising practices in the context of professional ethics, morality Quarterly Bulletin, Issue 22, pages 83 to 100.
Saleh doost, Mahsa and abolfazl Tajzadeh namin (1394), prioritization of tourism marketing activities Film, quarterly planning and development of tourism, the fourth year - numbers from 189 to 208
Sardar Mohammadi and N. Ismaili (1391), prioritize advertising media based on AIDA model with AHP method in the manufacturing sector Sport, Sport Management Quarterly, Issue 15, pages 77 to 92.
Sarlak, Ahmad (1379), the tourism industry and fifty years of planning in Iran, Journal of Political Information - economic, numbers 157 and 158, from 226 to 239.
Turabi, Zabihullah and Mohammad Ali Firuzi and MortezaNe'mati­(1392) evaluate the effectiveness of promotional items to increase the tourist attraction in the city of Gorgan, Journal of Spatial Planning (Geography), the third year - 4, from 59 to 76
Zarei Matin, Hassan and Syed Raza Syed Javadein and Ali Rahimipour and Moslem Bagheri (1391), explaining the Islamic Republic of Iran's tourism industry problems, Journal of Strategic Management Thought, Issue 1, pages 73 to 106.
 
-         Online resources
tp://touristy.blogfa.com
World Tourism Organization
.