تأثیر اختلاط کاربری‌ها بر تولید سفرهای پایدار در محلات شهری (نمونه موردی: محلات میعاد، تربیت و هاشمی در شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار برنامه ریزی شهری، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران

چکیده

چکیده
توجه به اصول توسعه پایدار در سطح محلات شهری از روش‌های مدیریت رفتار ترافیکی شهروندان می‌باشد که علاوه بر ایجاد محله‌ای پایدار، منجر به تولید نوعی از سفر می‌شود که در آن پیاده‌روی و استفاده از وسایل نقلیه غیر‌موتوری جایگزین وسایل نقلیه موتوری می‌شوند. از سوی دیگر، تنوع در چیدمان کاربری‌ها به عنوان راهکاری نوین در برنامه‌ریزی شهری، از طرق مختلف بر رفتار ترافیکی شهروندان و ایجاد محله‌ای پایدار اثرگذار است. در این پژوهش سعی شده با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی تأثیر اختلاط کاربری‌ها بر تولید سفرهای پایدار در محلات شهری و همچنین نقش آن در شکل‌گیری محله‌ی پایدار مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور اطلاعات پایه و توصیفی محلات میعاد، تربیت و هاشمی مهنه شهر مشهد به روش اسنادی جمع آوری و از طریق تهیه چک لیست، به تدوین شاخص‌های ارزیابی و تحلیل آنها در نمونه‌های موردی پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از مطالعات حاکی از آن است که تولید سفر در محلات شهری ارتباط تنگاتنگی با اختلاط کاربری‌ها دارد و به هر اندازه که تنوع کاربری‌ها در سطح یک محله افزایش یابد به همان اندازه تقاضا برای سفرهای طولانی و با وسیله نقلیه شخصی کاهش می یابد. همچنین تنوع در چیدمان کاربری‌ها خود مشوقی برای انجام سفر‌های پیاده و یا با دوچرخه در سطح محلات می باشد. به این ترتیب پیشنهاد می‌شود که توسعه مختلط کاربری‌ها به عنوان راهکاری عملیاتی برای افزایش حجم سفرهای پایدار و همچنین دستیابی به شکل پایدار محله مورد استفاده قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


References
Abdoalrahimi, H. (2009), Urban planning and its role in achieving sustainable urban transport.
Bakhtiari, P., Ostadi Jafari, M., Karamroudi, M., Habibian, M. (2009), Renewable Energy Stage in Passenger Sustainability Transportation Theory, Quarterly Journal of Traffic Management, Vol. 4, No. 12.
Ghorbani, R., Noushad, S. (2008), Growth Strategy in Urban Development Principles and Solutions, Journal of Geography and Development, No. 12, pp. 180-163.
Jahanshahi, M.H. (2008), Sustainable Urban Development Based on Public Transportation, Urban Issues Journal, Nos. 26 and 27.
Javadi, GH., Taleiei, M. (2011), Evaluation of Urban User Interaction Theory as a Sustainable Urban Development Model Using Spatial Information System, Spatial Information Systems Conference.
Javadi, GH., Taleiei, M., Karimi, M. (2013), Development of the model for assessing the effects of urban land use mixing based on spatial indices and analyzes, Journal of Geography and Urban-Regional Development, No. 8, pp. 89-64.
Mahmoudi, A. (1994), Land Use and Urban Transport, Journal of Geographical Research, No. 33.
Masihimoradi, A. (2004), Achieving Sustainable Urban Formation, Vol. 1, Sustainability and Transportation, Urban Planning and Publication.
Pourmohammadi, M.R., Ghorbani, R. (2003),  Dimensions and Strategies of Urban Space Compression Paradigm, Modarres Magazine, Volume 7, Issue 2.
Rafieian, M., Khoramgah, Sh., Esmaeili, A. (2010), Urban redevelopment and urban development (TND), Tehran Renovation Organization Magazine No. 2.
Soltani, A. (2011), Issues in Urban Transport with Sustainability Approach, Shiraz University Press.
Soltani, A., Saghaeipour, T. (2012), Production of intra-city trips and the impact of land use diversification, urban and regional studies in Iran, third year, number 12
Traffic Organization of Mashhad, (2011).
Vahidi, G. Utilization Solutions, Urban Workers Journal 48, pp. 28-23.