ارزیابی نقش عوامل کشاورزی و اقتصادی در توسعه کارآفرینی روستایی (نمونه موردی: روستاهای شهرستان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیای انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
    در جهان پیچیده و متحول امروز تحولات اساسی وقوع یافته در قالب انقلاب کارآفرینی، تأثیر عمده­ای در میزان توسعه کشورها داشته است تا آنجا که در حال حاضر توسعه کارآفرینی هسته برنامه توسعه بسیاری از کشورها می­باشد. ایجاد کسب و کار و خود اشتغالی در روستاها یکی از موضوع­های مهم در کشور بوده و توجه به کارآفرینی روستایی با نگرشی به مشکلات موجود در این نواحی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این راستا شناسایی زمینه­های مساعد کارآفرینی روستایی و موثرترین عوامل تاثیرگذار بر بهبود شرایط کارآفرینی در مناطق روستایی امری ضروری می­باشد. بنابراین در پژوهش حاضر با استفاده از مدل رگرسیون خطی (ANOVA) و ضریب Beta به بررسی عوامل اقتصادی و میزان تاثیر­گذاری آن بر کارآفرینی روستایی و شناسایی زمینه­های مساعد کارآفرینی روستایی در محدوده روستاهای شهرستان اردبیل اقدام شد. شیوه جمع­آوری اطلاعات در پژوهش حاضر از نوع کتابخانه‌ای و میدانی بوده است. برای تعیین تعداد نمونه آماری مورد بررسی از مدل کوکران استفاده شد و 400 نفرازسرپرستان خانوارها به عنوان نمونه انتخاب شدند، نتایج بدست آمده از پژوهش نشان می­دهد که حدود 82.2 درصد واریانس کارآفرینی روستایی در محدوده روستا­های اردبیل را زمینه کشاورزی تبیین می­کنند و 8/17 درصد مربوط به معیارها یا متغیرهای دیگر (خدماتی، صنعتی و گردشگری) می­باشد، همچنین ارزیابی نقش عوامل اقتصادی نشان می­دهد که حدود 73.4 درصد واریانس کارآفرینی روستایی از عوامل اقتصادی تبعیت نموده و 6/26 درصد مربوط به معیارها یا متغیرهای دیگر (توانمندی­های اجتماعی، زیرساختی و فردی) می­باشد. نتایج ضریب Beta برای مساعدت بیشتر زمینه­های کشاورزی و نقش عوامل اقتصادی در بهبود شرایط کارآفرینی روستایی به ترتیب 85.7 درصد و 71.1 درصد را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها


References
Ahmadpur Dariani, M., Moghimi, M. (2007). Foundations of Entrepreneurship, Fraandysh Publications, Tehran.
Azkia, M. (2005). Iran has developed and undeveloped rural sociology, information Publication, Tehran.
Baba Zadeh, SA. KHavari, M. (2010). Regression analysis of climate stations using the Iranian election, Journal of Geography and Regional Planning, No. 1, 95-107.
Dareban Astane, AR. Ghadiri Masom, M. Ferozi, M (2013). The relationship between organizational performance and entrepreneurial skills of rural local managers (Case Study: VA Qazvin Province). Journal of Rural Studies, Issue I, 59-27.
Dobrev, S. and Barnett, w. (2005): Organizational Roles and Transition to Entrepreneurship, Academy of Management Journal, Vol. 48, No. 3, pp. 433- 449.
Farahani, H, RasouliNia, Z, Asdaqy Saraskanroud, Z (2015). Factors affecting the growth of entrepreneurship in rural areas: Jaber-e Ansar Rural District in the city ABDANAN, space and Rural Development Quarterly Journal of Economics, Vol. 3, No. 9, 16-1.
Faraji Sabokbar, H., et al (2012). Prioritization development of entrepreneurship in rural areas by using Prometea (Case Study: Khoda village near the central city of Zanjan province), preceding studies human geography, Number 75, 68-53.
Fallahi, H. (2013). Factors affecting the development of rural entrepreneurship (Case Study: Manoujan city), Village of entrepreneurship doctoral thesis, Allameh Tabatabaei University.
Heidari Sarban, V (2013). Factors Affecting agricultural entrepreneurship in rural areas Case Study: city Meshkinshar, Journal - Research Geographical Society of Iran, Volume 10, Issue 35, 278-263.
Heydari Mokarar, H and mohebi, Z. (2013). Factors affecting the development of entrepreneurship in rural areas, the National Conference of entrepreneurship and business management knowledge, research firm Torud north, Babolsar, 19-1.
Habbershon, T.G., Pistrui, J. and McGrann, M., (2006): Enterprising Families: Mindset and Methods for Wealth Acceleration in a Dynamic Marketplace, Snider Entrepreneurial Center, Wharton School.
Hall, A., Melin, L. and Nordqvist, M., (2001): Entrepreneurship as Radical Change in the Family Business: Exploring the Role of Cultural Patterns, Family Business Re-view, 14, 193-208.
Heriot, Kirk C. and Campbell, Noel D. (2002): A new approach to rural entrepreneurship: A case study of two rural electric cooperatives”. Available on:
http://usasbe.org/knowledge/proceedings/proceedingsDOC/USABE2005proceeding- Heriot%2030.pdf.
Johannisson, B., (2002): Energizing Entrepreneurship: Ideological Tensions in the Mediumsized Family Business, in Fletcher (Ed) Understanding the Small Family Business. London: Rout ledge Studies in Small Business.
Karami, Sh, Aghahi, H. (2016). Analysis of the approaches and models of entrepreneurship the development of agricultural entrepreneurship, entrepreneurship in the agricultural journal, Volume 2, Number 2, 103-83.
Lordkipanidze, Maia, brezet, Han, backman, Mikael (2005), the entrepreneurship factor in sustainable tourism development, journal of cleaner production, 13, pp. 787-798.
Mirza Amini, MR (2003). Strategies for rural development entrepreneurship and job creation, employment assistance Conference alumni organization, the Supreme Council of Information Tehran, 45-21.
Moqimi, M. (1381). Interdisciplinary field of entrepreneurship and inclusive, monthly assessments, No. 22, 10-2.
Najarzadeh, M. & Rezvani, M.R., (2009): Study and Analysis of Villagers, Background Knowledge on Entrepreneurship in the Process of Rural Development Case Study: South Baraan District (Isfahan County), Journal of Entrepreneurship Development, Vol. 1, No. 2, PP.161-182.
Otto, M, (2009): Green: challenges and Opportunities for Business Growing Green: Challenges and opportunities for Business, United Nations climate change conference dec7- dec18.
Petrin, Tea, Gannon, Agnes, (1997): Rural Development through Entrepreneurship, Rome: FAO Regional Office for Europe.
Rezvani, MR, Najarzadeh, M (2009). Investigation and analysis of rural entrepreneurship in development of rural areas Case Study: Rural South, too, (city of), Journal of Entrepreneurship. first year. The second number, 182-161.
Rezvani, MR. (2005). Introduction to Rural Planning in Iran, Ghomes Publications, Tehran.
RuknalDin Eftekhari, A, Sajaji GHeydari, H. (2011). Rural development with emphasis on entrepreneurship (definitions, perspectives and experiences), Samt Publications, Tehran.
Siddiqui, A (2016). Feasibility walk with an emphasis on improving social security (Case Study: Range between Shykhsafy monument to Friday Mosque of Ardebil), a master's dissertation Geography and Urban Planning, Islamic Azad University of Ardabil.
Shane, S. & Venkataraman, S. (2000). The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research. Academy of Management Review, 25, 217-226.
Smith, A. E., (2002): Enhancing Community Assets, Southern Perspectives, Vol. 5, No. 4, PP. 9-11.
Stathopoulou, S., Psaltopoulos, D., Skuras, D., (2004): Rural Entrepreneurship in Europe, A Research Framework and Agenda, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 10, No. 6, PP. 404-425.
Stevenson, H. H. & Gumpert, D. E. (1985).The Heart of Entrepreneurship. Harvard Business Review, 63, 85-94.
Sayad Bid Hindi, L. (2013). Rural entrepreneurship, publishing municipal and village administrations in the country. Tehran
Sydayi, SA, Sadeghi, H. (2015). Entrepreneurship and rural development planning, Darkhoein Publications, Tehran.
Statistical Center of Iran (2017). Statistical Yearbook of Ardabil province in 1390, Tehran: Iran's statistics center.
Velayi, M., et al (2015). Analysis of factors affecting sustainable rural development with an emphasis on entrepreneurship (Case Study: Rural America Marhamatabad - city Sect), Regional Planning Journal, Volume 5, Number 19, 162-149.
Zali, MR. Razavi, SM (2009). Research on barriers to entrepreneurship development in Iran, Tehran University, Faculty of Entrepreneurship, Tehran.