نقش عوامل محیطی مؤثر برتخریب‌گرایی (وندالیسم) در کیفیت عرصه‌های عمومی شهری (نمونه موردی: محله کبابیان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

چکیده

چکیده

    تخریب گرایی به معنی تخریب ارادی اموال عمومی، به عنوان زیرمجموعه‌ای از جرم و یکی از مشکلات مطرح جوامع شهری امروزی می‌باشد. آثار تخریب گرایی علاوه بر هزینه‌ها و خسارات مالی وارده بر سرمایه‌های عمومی، موجب کاهش امنیت و در پی آن کاهش سطح کیفیت عرصه‌های عمومی شهری می‌شود. روش تحقیق شامل روش توصیفی تحلیلی و همچنین روش علی پس از وقوع بوده و ابزار گرداوی اطلاعات به صورت پیمایشی با مدل سنجش از طریق مشاهدات میدانی و پرسشنامه از بین شاخص­های مرکزی، میانگین و میانه و از شاخص­های پراکندگی، انحراف معیار چند متغیره استفاده ‌شده است. فرض نرمال بودن داده‌ها در سطح معناداری 5% با تکنیک کولموگروف-اسمیرنف آزمون شده و از آزمون t تک نمونه و آزمون میانگین جامعه با استفاده از نرم‌افزار spss نیز استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، نبود نظارت عمومی، فقدان نورپردازی و وجود علایم ونشانه تخریب، از جمله عوامل مؤثر بر بروز تخریب گرایی وکاهش میزان امنیت و کیفیت فضاهای شهری هستند. بنابراین تغییردرعوامل محیطی در فضاهای شهری موجب کاهش و یا تغییر مکان وقوع رفتارهای تخریب گرایانه افراد در فضاهای شهری عمومی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


References
Ahmadpur Dariani, M., Moghimi, M. (2007). Foundations of Entrepreneurship, Fraandysh Publications, Tehran.
Azkia, M. (2005). Iran has developed and undeveloped rural sociology, information Publication, Tehran.
Baba Zadeh, SA. KHavari, M. (2010). Regression analysis of climate stations using the Iranian election, Journal of Geography and Regional Planning, No. 1, 95-107.
Dareban Astane, AR. Ghadiri Masom, M. Ferozi, M (2013). The relationship between organizational performance and entrepreneurial skills of rural local managers (Case Study: VA Qazvin Province). Journal of Rural Studies, Issue I, 59-27.
Dobrev, S. and Barnett, w. (2005): Organizational Roles and Transition to Entrepreneurship, Academy of Management Journal, Vol. 48, No. 3, pp. 433- 449.
Farahani, H, RasouliNia, Z, Asdaqy Saraskanroud, Z (2015). Factors affecting the growth of entrepreneurship in rural areas: Jaber-e Ansar Rural District in the city ABDANAN, space and Rural Development Quarterly Journal of Economics, Vol. 3, No. 9, 16-1.
Faraji Sabokbar, H., et al (2012). Prioritization development of entrepreneurship in rural areas by using Prometea (Case Study: Khoda village near the central city of Zanjan province), preceding studies human geography, Number 75, 68-53.
Fallahi, H. (2013). Factors affecting the development of rural entrepreneurship (Case Study: Manoujan city), Village of entrepreneurship doctoral thesis, Allameh Tabatabaei University.
Heidari Sarban, V (2013). Factors Affecting agricultural entrepreneurship in rural areas Case Study: city Meshkinshar, Journal - Research Geographical Society of Iran, Volume 10, Issue 35, 278-263.
Heydari Mokarar, H and mohebi, Z. (2013). Factors affecting the development of entrepreneurship in rural areas, the National Conference of entrepreneurship and business management knowledge, research firm Torud north, Babolsar, 19-1.
Habbershon, T.G., Pistrui, J. and McGrann, M., (2006): Enterprising Families: Mindset and Methods for Wealth Acceleration in a Dynamic Marketplace, Snider Entrepreneurial Center, Wharton School.
Hall, A., Melin, L. and Nordqvist, M., (2001): Entrepreneurship as Radical Change in the Family Business: Exploring the Role of Cultural Patterns, Family Business Re-view, 14, 193-208.
Heriot, Kirk C. and Campbell, Noel D. (2002): A new approach to rural entrepreneurship:A case study of two rural electric cooperatives”. Available on:
http://usasbe.org/knowledge/proceedings/proceedingsDOC/USABE2005proceeding- Heriot%2030.pdf.
Johannisson, B., (2002): Energizing Entrepreneurship: Ideological Tensions in the Mediumsized Family Business, in Fletcher (Ed) Understanding the Small Family Business. London: Rout ledge Studies in Small Business.
Karami, Sh, Aghahi, H. (2016). Analysis of the approaches and models of entrepreneurship the development of agricultural entrepreneurship, entrepreneurship in the agricultural journal, Volume 2, Number 2, 103-83.
Lordkipanidze, Maia, brezet, Han, backman, Mikael (2005), the entrepreneurship factor in sustainable tourism development, journal of cleaner production, 13, pp. 787-798.
Mirza Amini, MR (2003). Strategies for rural development entrepreneurship and job creation, employment assistance Conference alumni organization, the Supreme Council of Information Tehran, 45-21.
Moqimi, M. (1381). Interdisciplinary field of entrepreneurship and inclusive, monthly assessments, No. 22, 10-2.
Najarzadeh, M. & Rezvani, M.R., (2009): Study and Analysis of Villagers, Background Knowledge on Entrepreneurship in the Process of Rural Development Case Study: South Baraan District (Isfahan County), Journal of Entrepreneurship Development, Vol. 1, No. 2, PP.161-182.
Otto, M, (2009): Green: challenges and Opportunities for Business Growing Green: Challenges and opportunities for Business, United Nations climate change conference dec7- dec18.
Petrin, Tea, Gannon, Agnes, (1997): Rural Development through Entrepreneurship, Rome: FAO Regional Office for Europe.
Rezvani, MR, Najarzadeh, M (2009). Investigation and analysis of rural entrepreneurship in development of rural areas Case Study: Rural South, too, (city of), Journal of Entrepreneurship. first year. The second number, 182-161.
Rezvani, MR. (2005). Introduction to Rural Planning in Iran, Ghomes Publications, Tehran.
RuknalDin Eftekhari, A, Sajaji GHeydari, H. (2011). Rural development with emphasis on entrepreneurship (definitions, perspectives and experiences), Samt Publications, Tehran.
Siddiqui, A (2016). Feasibility walk with an emphasis on improving social security (Case Study: Range between Shykhsafy monument to Friday Mosque of Ardebil), a master's dissertation Geography and Urban Planning, Islamic Azad University of Ardabil.
Shane, S. & Venkataraman, S. (2000). The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research. Academy of Management Review, 25, 217-226.
Smith, A. E., (2002): Enhancing Community Assets, Southern Perspectives, Vol. 5, No. 4, PP. 9-11.
Stathopoulou, S., Psaltopoulos, D., Skuras, D., (2004): Rural Entrepreneurship in Europe, A Research Framework and Agenda, International Journal of Entrepreneurial Behavior &Research, Vol. 10, No. 6, PP. 404-425.
Stevenson, H. H. & Gumpert, D. E. (1985).The Heart of Entrepreneurship. Harvard Business Review, 63, 85-94.
Sayad Bid Hindi, L. (2013). Rural entrepreneurship, publishing municipal and village administrations in the country. Tehran
Sydayi, SA, Sadeghi, H. (2015). Entrepreneurship and rural development planning, Darkhoein Publications, Tehran.
Statistical Center of Iran (2017). Statistical Yearbook of Ardabil province in 1390, Tehran: Iran's statistics center.
Velayi, M., et al (2015). Analysis of factors affecting sustainable rural development with an emphasis on entrepreneurship (Case Study: Rural America Marhamatabad - city Sect), Regional Planning Journal, Volume 5, Number 19, 162-149.
Zali, MR. Razavi, SM (2009). Research on barriers to entrepreneurship development in Iran, Tehran University, Faculty of Entrepreneurship, Tehran.