تحلیل تأثیر خانه‌های دوم بر توسعه‌ی گردشگری روستایی (مطالعه موردی منطقه لواسان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

چکیده
    گردشگری روستایی نیز مانند انواع دیگر گردشگری نیازمند زیرساخت­هایی مطلوب است و در میان این زیرساخت­ها خانه‌های دوم روستایی نقش تاثیرگذاری ایفا می­کنند. هدف این مقاله تحلیل تأثیر خانه‌های دوم بر توسعه­ی گردشگری روستایی در منطقه لواسان است. سؤال اصلی پژوهش این است که خانه‌های دوم چه تاثیری بر توسعه­ی گردشگری روستایی به طور کلی و به خصوص در منطقه لواسان داشته و خواهد داشت؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز در این پژوهش مطرح می‌شود از جمله این که گردشگری روستایی چیست؟ سابقه خانه‌های دوم روستایی به چه زمانی بر می­گردد و اینکه منطقه لواسان دارای چه مختصات اقتصادی و طبیعی­ای در راستای گردشگری است؟. نتایج این مقاله نشان می­دهد که گردشگری روستایی و ایجاد خانه‌های دوم با هم ارتباط تنگاتنگی دارند. در برخی از مناطق ساخت خانه‌های دوم، فعالیت گردشگری روستایی را در آن منطقه افزایش می­دهد و در جایی دیگر ورود گردشگران روستایی به آن مناطق باعث وسوسه شدن گردشگران به ساخت خانه‌های دوم می­شود. این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی و به صورت توصیفی - تحلیلی است که به دو شکل مطالعات اسنادی- کتابخانه‌ای و بررسی­های میدانی انجام پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


References
Abbasi Nejad, Hossein and Alinaghi Rafiee Imam (2006), index of human development in rural areas of Iran, Journal of Economic Research, No. 72, pages 31 to 54.
Akbari Samani, NahidAnd Ali Badri and Mohamad Salmani (1391), rural tourism strategic planning using IEF evaluation matrix and EFE Case Study: Saman - this city, Journal of Rural Studies, No. 12, pages 53 to 78.
Ashouri, parvaneh and Shahrzad faryadi (2010), evaluating the ability of regions nature by analyzing several criteria (case study villages Lavasan tiny), Journal of Ecology, during the thirty-sixth - No. 55, page 1 – 12
Hafezi Zadeh, shaqayeq and Hamid Jafari (2015), tourism strategy for rural economic development Case study: Village’s city of Damavand, a new attitude in Human Geography Quarterly, Issue 28, pages 75 to 88.
Heidari Sarban,vakeel and Abouzar Maleki (2014), evaluating the role of rural tourism in the social empowerment of rural (Case Study: Village Dhzyart, city Bavanat, Fars Province, Journal of Local Development (rural-urban), sixth - Issue 2, page 279 to 298
Ismaili, Taryfeh (2003), rural tourism, history and geography Book of the Month Quarterly, Issue 74, pages 99 to 102.
Karami Dehkordi, Mehdi and Ali Asghar Mirek Zadeh and Angel Ghiasvand Ghiasi (1391), analysis of factors affecting the development of rural tourism from the perspective of the villagers Therfore, Geography and Environmental Planning Journal, Issue 45, Pages 99-112.
Malek Shahi, Gholamreza and S. Zahra Hosseinian (2014), the role of second home tourism in economic and environmental changes (Case Study of Chlav Amol), Urban Planning Studies, No. 8, pages 133 to 148.
Qadiri Masoom, Mojtaba and Zahra Heidari and Mehdi Ramezanzadeh Lesbooy (1391), tourism, second homes and dimensions of migration (Case Study: Rural areas two thousand, city Branch), Journal of Local Development (rural-urban), Volume IV - No. 1, page - 53-70.
Rezvani, Mohammad Reza (2003), to investigate the creation and expansion of second homes in rural areas, Geographical Studies, Issue 45
Rezvani, Mohammad Reza and Syed Ali Badri and farkhondeh Sepahvand and Said Reza Akbarian Roniz (1391), second home tourism and its impact on improving the quality of life of rural residents (Case Study: QasranRudbar, city shemiranat), Studies and Research in Urban and Regional, No. 13 page 23 40.
Rezvani,Mohammad RezaAnd Javad Safai (2005), second homes tourism and its effects on rural areas: opportunity or threat (Item rural areas north of Tehran), Journal of Geographical Research, Volume 37, Number 54, pages 109-121.
Rukn al-Din Eftekhari, Abdolreza and Ismail Qadri (2002), the role of rural tourism in rural development (Review and analysis of theoretical frameworks), Madras Journal of Human Sciences, No. 25, of Sfhh‌23 - 40.
Shadi, Mohammed Ali and Massoud Mahdavi Hajilooi and ezatollah Ezzati (2015), rural tourism and the need to determine the target villages tourism indicators and metrics using the scientific journal new approaches in human geography, Number 28, pages 1 to 26.
Shah Mohammadi, mahya (2010), the principles of sustainable development of rural tourism plan, Quarterly Book of the Month Social Sciences.
Shams al-Din, Ali (2010), rural tourism Constructive Methods for Rural Development Case Study: Fahlyan, Journal of Housing and Rural Environment, Issue 131, pages 95 to 107
Shams al-Dini, Ali (2010), rural tourism Constructive Methods for Rural Development Case Study:Fahliyanvillage, Journal of Housing and Rural Environment, No. 131
Shia, Ismail and Mahkameh Fattahy (2015), evaluating the canvas build the village and its role in regional development from the perspective of ecotourism (case study: villages city Lavasan), Journal of Urban Management Studies, Issue 22, pages 75-84.
Shsdmani, Hagar (2010), the development of rural tourism: sustainable tourism approach, Quarterly Book of the Month Social Sciences, No. 36, pages 20-24.
Vosoughi, Mansour and Mohammad Javad Zahedi and Gholamreza Ghaffari and Forouhesh Tehrani (2004), panel discussions: in search of a strategy for rural development, Book of the Month Journal of Social Sciences, No. 87, page - 49-57.
Yazdani Zanganeh, Maryam and bahman Khosravipour and Mansour Ghanian (2009), sustainable development strategies for rural employment in the tourism sector, Journal of Labor and Society, Issue 109, pages 101-107.
Ziaee, Mahmoud (2010), Persian Book review: the development of rural tourism with sustainable tourism approach (written doctor Mohammad Reza Rezvani) Quarterly Book of the Month Social Sciences, No. 28, page - 22-23.