بررسی و سنجش تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی بر سلامت شهری (شهر مقدس قم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فارابی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
    سلامت شهروندان در شهرهای بزرگ از جمله مهمترین دغدغه‌های مسئولان شهری می‌باشد از جمله بحران‌های قرن 21 ظهور و شیوع بیماری‌ها می‌باشد. ساختارهای اجتماعی و اقتصادی در این بین دارای اهمیت بالایی می‌باشند. به گونه‌ای که زمینه بسیاری از بیماری‌هایی که شهروندان دچار آن هستند ریشه در همین عوامل اقتصادی و اجتماعی دارد. در سال‌های اخیر با توجه به تغییر سبک زندگی و ماشینی شدن زندگی در شهرهای بزرگ شمار افرادی که دچار بیماری و وضعیت نا سالم از نظر سلامتی هستند، روند رو به رشدی به خود گرفته است. با عنایت به مطاللب عنوان شده پژوهش حاضر که با هدف بررسی زمینه‌های بیماری شهروندان شهر قم انجام گرفته، با روش توصیفی با تاکید بر منایع کتابخانه‌ای صورت گرفته است به منظور انجام تحلیل دقیق با توجه به عدم همکاری سازمان‌ها و کمبود اطلاعات میدانی، پرسشنامه‌ای در میان مردم توزیع نموده است. حجم نمونه مطابق فرمول کوکران 330 نقر و روش توزیع پرسشنامه‌ها تصادفی ساده بوده است. به منظور انجام تحلیل‌ها از آزمون‌های ناپارامتریک t-test، همبستگی پیرسون میان برخی متغیرها و تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایح آزمون نشان دهنده این است که سلامت شهروندان از عوامل اقتصادی و اجتماعی بسیار متأثر بوده و عوامل مانند درآمد و مسکن، پاکیزگی محله، فضای سبز و باز و قابل پیاده روی دسترسی به تاسیسات بهداشتی و درمانی و یهرگیری از آموزش، از عوامل مهم تأمین سلامت شهروندان بوده است. امید می‌رود با استفاده از نتایج این پژوهش و پژوهش‌های مشابه، اقدامات لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم صورت گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


منابع
Agha Malahi, Timur (2005), Principles and generalities of health services, Andisheh Rafi Publications, First edition, Tehran
Alizadeh, Mohammad Bagher, Rabbani, Rasoul and Mubarak forgiveness, Morteza (1392), The study of the impact of social capital and deprivation on the health of citizens; A Case Study of Isfahan City, Quarterly Journal of Welfare and Social Development Planning, Vol. 4, No. 15, p. 46 -87
Barton,H., tsourou,C,.(2000). Healthy urban planning.Spon pres
Breuer,D.(1999).A guide to reorienting urban planning towards Local Agend 21, European Sustainable Development and Health Series3
Chris S and  Kochtitzky, M,.(2004), Urban Planning and Public Health at CDC. Coordinating Center for Environmental Health and Injury Prevention. Washington,DC.
Demari, Behzad and Vosough Moghaddam, Abbas (1392), Social Health Care Packages, A Model for Intervention of Urban Health Management System, Pays Journal, Year 12, No. 3, pp. 297-304.
Housing and Urbanization Organization of Qom, 1377
Harpham, T. (2009), Urbanization and Mental Health in Developing  Countries: A Research Role Social Scientists, Public Health Professional and Social Psychiatrists, Social Science And Medicine, Vol, 3
Horton, R., 2009, Global Science and Social Movements: Towards a Rational Politics of Global Health, International Health, Vol. 1, No. 1, PP. 26-30.
Mahdi, Ali (2011), Analysis and analysis of health and access to health indicators in peripheral regions (Case study; Shadqoli Khan Qom), Master's thesis of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran
Manshanadi Dehghan, Mahdi (2006), Sustainable Development in the Shadow of the City, Mafakher Publications
Mirsadoo, Tahera (1393), Social Capital and Urban Health: A Case Study; Garmsar City, Journal of Social Development Studies, Vol. 6, No. 3, pp. 87-95
Morgan,T,M.(2003).Enveronmental Health.Wadsworth.Canada
Naqdi, Asadollah and Zare, Sadegh (2011), Biostratigraphy, Threat to Sustainable Urban Development and Sustainability, Urban Issues Journal, First Year, No. 1, pp. 125-146
Pourahmad, Ahmad, Mehdi, Ali and Mahdian, Masoumeh (1394), Analysis of the Effect of Targeted Subsidy Schemes on Urban Health Indicators (Nutrition Health and Food Security) in Quaternary Quaternary Metropolis of Qom, Journal of Human Geography Research, Volume 47 , No. 3, pp. 507-527
Qom Master Plan Studies in Qom Province, 2006
Roy,Marlene.,Hansen,Karl(1997),ABriefOverviewofthe'Big'AnnualInternationalSDReports(Developing Ideas),Canada,InternationalInstituteforSustainableDevelopment(IISD)
Russell RD (1973). Social health: an attempt to clarify this dimension of well-being. International Journal of Health Education 16: 74–82.
Saifuddini, Frank (2009), Specialized Language in Urban Planning, Aijj Publishing.
Shahandeh, Khandan et al. (2003), Demographic characteristics and socio-economic indicators of district 17 of Tehran municipality, Iranian Journal of Diabetes and Metabolism, Volume 3, Special Issue No. 1, pp. 5-10
Sharif Zadegan, Mohammad Hossein, Mamdouhi, Amir Reza and Levi, Maryam (2010) in an article entitled Spatial Inequality. Access to General Health Services for the Development of Urban Health through the P-Median Model in Isfahan, Social Welfare, Vol. 10, No. 37, pp. 265-285
Shokouti, Hossein (2006) Applied Geography and its Schools, Astan Quds Razavi Publishing House
Shoki, Hossein (1385) Environmental Philosophy and Geography Schools, Guitat Publications
Sabagh, Samad., Meinian, Nourineh and Sabagh, Sara (2011), This issue of social health and related factors among households in Tabriz, Journal of Sociological Studies, Third Year, No. 10, pp. 27-44
Statistical Center of Iran, Statistical Yearbook, General Information of the Population and Science, 2014
Tajdar, Vahid.Friyayan, Mojtaba and Daghani, Ali Akbar (2010), Determining the Health Component in Kannshahr of Mashhad from the Point of View of Urban Planning, Fine Arts, No. 41, pp. 101-110527
World Health Organization (2002), Health and Environment in Sustainable Development, Translation by Ali Asghar Farshad, Manouchehr Alaei, Seyyed Enayatollah Essaei and Nasim Alaei, Ministry of Health and Medical Education, First Edition, Tehran
Zaki, Mohammad Ali and Khoshui, Maryam Sadat (1392), Social Health and its Effective Factors among Citizens of Isfahan, Journal of Urban Sociological Studies, Third Year, No. 8, pp. 79-98