تحلیلی پیرامون نابودی صنعت کرم ابریشم و اثرات و پیامدهای آن بر تغییر کاربری اراضی روستاهای بخش مرکزی شهرستان لاهیجان در دهه اخیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
    صنعتکرمابریشم(نوغانداری)یکیازصنایعوابستهبهکشاورزیبرایتهیهوتولیدنخابریشمازپیلهکرمابریشماستکهتغذیهکرمابریشمبرایتبدیلبهپیلهنیازبهگیاهیبنامبرگتوتدارد.قدمتاینصنعتحتیازصنعتچایومحصولبرنجکهامروزهدرروستاهایبخشمرکزیلاهیجانشایعمی‌باشدبیشتربودهولیدرطیسالیانگذشتهاینصنعتروبهاضمحلالگذاشتهاستوبسیاریازخانوارهاینوغاندار،اینحرفهرارهاکردهوبهشهرهامهاجرتنمودهویابهشغل­هایغیرمولدوکاذبرویآورده­اند.اینتحقیقباهدفدلایلنابودینوغانداریدردههاخیرودرفاصلهزمانیسال‌های(1390-1381)ودرمحدودهمکانیروستاهایبخشمرکزیشهرستانلاهیجانانجامپذیرفتهاستروشتحقیقازنظرهدفکاربردیوازنظرماهیتوروششناسیتوصیفی-تحلیلیوگردآوریداده­هااطلاعاتمتکیبرمطالعاتاسنادیوپیمایشیبوده،جامعهآماریاینتحقیق135روستاهایبخشمرکزیشهرستانلاهیجانونمونهموردمطالعه30روستامی‌باشدکهبهصورتتصادفیازفرمولکوکرانانتخابشده­اند.درمطالعهپیمایشیعلاوهبرتکمیلپرسشنامهخانوارنوغاندار،مصاحبهبامدیرانوکارشناسانجهادکشاورزی،سازمانپرورشکرمابریشم،بنیادمسکنانقلاباسلامیشهرستانلاهیجان،دهیارانواعضایشوراهایاسلامیروستاهایموردمطالعهصورتگرفتهاستوازمحاسباتآماریومدلسواتبرایتحلیلاستفادهشدهاست.کافینبودندرآمد،نوغانوتوتستان‌هادرمقایسهبافروشاراضیکشاورزی،عدمحمایتدولتدرمراحلمختلفتولیدوبهخصوصقیمت­گذاریوخریدتضمینیوپرداختپولدرزمانمناسببهکشاورزان،عدمتمایلجوانانروستاییبهکارکشاورزیازجملهنوغانداری،نفوذشهرگراییدرروستاهاوجذبجوانانروستاییدرنهادهایدولتی،سنتیبودنکشاورزیوبالاخرهتغییرکاربریازمهمترینیافته‌هایتحقیقحاضربهشمامی‌روند.

کلیدواژه‌ها


References

Aghasizadeh,F.(1996).RuralyouthattitudetowardagricultureandmeasuringjobtrendsintheregionofBalatajanGhaemshahrandexplainingtheeducationalmissionofpromotion,M.A.thesis,Tehran:TarbiatModarres,Promotingandeducationgroup.

Ghomashpasand,M.T.(2012).AnalysisofimpactsandimplicationsofagriculturalLandUseChangesinthecentralruralcitiesofLahijancityinthelastdecade,Ph.D.dissertation,Tehran:IslamicAzadUniversity,ScienceandResearchBranch.

Hataminezhad,H.,Manuchehry,M.A.,Farajy,M.A.,&Samet.F.(2011).Analysisofthequalityoflifeinmergedvillagesincity.(ThecasestudyofMiandoabcity),Mashhad:Geographyandregional-development,16,(pp.219-243).

Khakpour,B.et.al.PatternoflandsusechangeinBabolduringyear(1983-1999),Mashhad:JournalofGeographyandRegionalDevelopment,(pp.45-65)

Kalaly,M,Z.(2005).SpatiallocationalanalysisofagriculturalLandUseChangesandnaturalsourcesofmarginallandsinMashhadduring1987-2004.Mashhad:OrganizingStaffofmarginallands.

Malatest,R.A.(2002).Ruralyouthmigration:Exploringtherealitybehindthemyths(ruralyouthphaseII),AtlanticCanadaOpportunitiesAgency,Retrievedfrom:http://www.acou-apeca.gc.ca.

Mallory,M.E.,&Sommer,R.(1986).StudentImagesofagriculture:surveyhighlightsandrecommendations,Journal

Nastaran,M.,Houshmandfar,S.(2010).StrategicplanningtoorganizepartoftheoldtextureofUrmia.JournalofGeographyandEnvironmentalStudies,NajafAbad:IslamicAzadUniversity,NajafAbadBranch,(1)3.

Nazaryan,A.(2002).Thefutureworldcities,HumanitarianDisasterInstituteorculturalinteractionbed,ArticlesCollectionsofInternationalConferenceontheculturalapproachtogeography;Aplatformforcivilizationsdialogue,byPapoly,Y.M.H.(1sted.),Mashhad:FerdousiUniversityPress.

Rezvany,M.(2008).Ruraltourismdevelopmentwithsustainabletourismapproach,Tehran:TehranUniversityPress.

PlanningDepartmentofGilangovernment,(2007).Rasht.

Sarafy,M.,(2000).Regionaldevelopmentplanningprinciples,Tehran:PlanandBudgetOrganization.

Shieh,E.,(2008).Introductiontotheprinciplesofurbanplanning.Tehran:Elm-oSan'atUniversity.

Shokouei,H.(1994).Newapproachesinurbangeography.(1),Tehran:SamtPress.

A.,M.(2000),changingputternsintheurbanizedcountrysideofwesternEurope,landscapeecology,15(3),(pp.257-270).

C.,B.,M.,K.(2000),TowardsustainablerurallanduseplanningpracticesinBotswana,theconceptforintegratedruralplan,Botswana,pp.19-28.

http:www.mehrnews.ir/newsprintaspxnewsID=1149495.

Lewis,W.A.(1954),“Economicdevelopmentwithunlimitedsuppliesoflabor’’,ManchesterschoolofEcon,socialstudy,22:139-192.

Vos.2003,MegalapolisdevelopmentelongtheBangaloremysoreurbancorridorusingremotesensingandgeographyinformationsystemtechniques,P.3-21.