مطالعه شاخص‌های CP،ET و TCI بر ارزیابی آسایش انسان (مطالعه موردی: استان خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
    آسایشاقلیمییکیازمهمترینعواملمؤثردرزندگیانساناستوشناختشرایطزمانیومکانیاینمسئلهنقشاثرگذاریدربرنامه‌ریزی برایرفاهوپیشرفتجامعهانسانیدارد.هدفازاینمطالعهبررسیشاخص‌هایزیستاقلیمیبرارزیابیآسایشانساندراستانخوزستانمی‌باشد.پژوهشحاضرازنظرروشتحقیقتوصیفی-تحلیلیوازنظرهدفکاربردیاست.دراینتحقیق،بهمنظورارزیابیشرایطاقلیمآسایشبااستفادهازشاخص‌هایبیوکلیماییبیکر(CP)،دمایمؤثر(ET)واقلیمگردشگری(TCI)وداده‌هایاقلیمیطیدورهآماری20ساله(1392-1372)شرایطآسایشیدرمناطقمختلفاستانخوزستانتجزیهوتحلیلگردید.درنهایتپسازمحاسبهضرایبشاخص‌هایزیستاقلیمی،براینشاندادنبهترتغییراتضریبآسایشحرارتیدراستانخوزستانپهنهبندیهریکازشاخص‌هابهوسیلهنرمافزارGISصورتگرفت.بررسیشاخص‌هایزیستاقلیمینشاندادکهاستانخوزستاندرطولسالباداشتنتنوعبیوکلیمایی،ازشرایطبسیارگرمتابسیارخنکبرخورداراست.اواخربهاروطولتابستانازمحدودهآسایشبیوکلیماییخارجاست،ولیدرفصولپاییز،زمستانونیمهاولفروردینماهباتوجهبهبرودتهوا،شرایطآسایشبهتریبراستانحاکماست.

کلیدواژه‌ها


References
Askari,Ahmad,AsgariShirazi,Hasan,MomeniShahrzad.(2005).Theheatindex(HI)synopticstationscoastinthesouth,JournalofGeography,Vol.VII,No.20-21.[InPersian].
AzizzadehVarzeghan,Mohamadreza.andJavan,Khadijah.(2013).mappingofareassusceptibletoclimateNorthWestTourismIndustrydevelopmentusingeffectivetemperatureindex,JournalofTourismandFutureProspects,FirstYear,Issue2,Pages32-47.[InPersian].
BazrpashRahim,MalekiHamidrezaandHosseini,AliAkbar.(2008).theoutdoorthermalcomfortforecotourisminthecityofBabolsar,JournalofGeographicalResearch,Issue90,pp.93-108.
BeckerS.(2003).BioclimaticRatingofcitiesandResortinSouthAfricaaccordingtotheclimateindex.Inter.Jour.ofClimatology.vol20.pp:1403-1414.
Cheng.V.,Ng.E.,Chan.CandGivoni.B,(2012).Outdoorthermalcomfortstudyinasub-tropicalclimate:alongitudinalstudybasedinHongKong,InternationalJournalofBiometeorology,Vol.56,Issue1,pp43-56.
Deb,C.,&Ramachandraiah,A.(2010).Thesignificanceofphysiologicalequivalenttemperature(PET)inoutdoorthermalcomfortstudies.IntlJEngScTechno,2(7),2825-2828.
Esmaeili,Reza,Saber.Hagighat,AkramandMalbosi,Sharareh.(2010).assessmentofclimateconditionsfortourismdevelopmentinthecomfortofChabaharport,thefourthInternationalCongressonIslamicWorldGeographers,Zahedan,10pages.[InPersian].
Fotoohi,Samad,Zahraie,AkbarandEbrahimiTabar,Ebrahim.(2013).assessmentofclimateconditionsinthenorthernCaspianSeatourism,geo-spatialJournal,Volume13,Issue42,pp.169-189.[InPersian].
Hein,L.Metzger,M.JandMoreno,A.(2009).Potentialimpactsofclimatechangeontourism;acasestudyforSpain.CurrentOpinioninEnvironmentalSustainability,Volume1.170-178.
Hounam,C.E.(1967)."Meteorologicalfactorsaffectingcomfort(withspecialreferencetoAliceSprings,Australia)",InternationalJournalofBiometeorology,Volume11,Number2,July.
Khaledi,Shahriar.(2008).Climatologyapplication;Ghomespublications.[InPersian].
MatzarakisA.(2004).HeatstressinGreece.IntJBiometeorol;41:9–34.
MeteorologicalOrganizationinKhuzestanprovince.(2015).themeteorologicalstatisticsofclimateelementssynopticstationsinKhuzestanprovince.[InPersian].
MieczkowskiZ.,.(1985).Thetourismclimaticindex:amethodofavaluatingworldclimatsfortourism,TheCanadianGeografer,29:220-233.
Mohammadi,Hosain,Saeedi,Ali.(2008).bioclimaticfactorsaffectinghumanwelfareassessment(Casestudy:Qom),JournalofEcology,thirty-fourthyear,No.47,Fall,pp.73-89.[InPersian].
Negahban,Saeed.(2009).toevaluatetheinfluenceofclimateandclimatevariabilitytourismcitybyusingthemodelsofclimaticcomfort,theThirdNationalConferenceonEnvironment,Tehran.[InPersian].
RamezaniGourabi,Bahman.(2006).Recognitionecotourismpotentialsofbioclimaticcomfort(bioclimatic)KyakalyhwetlandsLangerudwithEvans,GeographyandRegionalDevelopment,autumnandwinter,No.VII,pp.73-87.[InPersian].
Scott,D.,&McBoyle,G.(2001),Usinga‘tourismclimateindex’toexaminetheimplicationsofclimatechangeforclimateasatourismresource.InProceedingsofthefirstinternationalworkshoponclimate,tourismandrecreation(pp.69-88).InternationalSocietyofBiometeorology
Toy,S.,Yilmaz,S.,Yilmaz,h.(2007).DeterminationofbioclimaticcomfortinthreedifferentlandusesinthecityofErzurum,Turkey.BuildingandEnvironment,529,1311-1312.
Zolfaghari,Hasan.(2007).setthecalendarrighttimefortourisminTabrizusingpetindicesandpmv,GeographicStudies,Issue26,pp.129-141.[InPersian].
 
 
 
 
 
 
 
 
دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36
سال نهم،شماره چهارم، پاییز1396شماره 26پیاپی 36
پاییز 1396
صفحه 195-217
  • تاریخ دریافت: 21 فروردین 1395
  • تاریخ بازنگری: 28 آذر 1396
  • تاریخ پذیرش: 12 تیر 1396