تاثیرات منطقه‌ای ساختار ژئوپولیتیکی عراق با تاکید بر ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

2 دانشیار جغرافیا سیاسی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

3 دانشیار جغرافیا سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

چکیده

 

چکیده
    ژئوپولیتیکعلممطالعهروابطقدرت‌هاستوهنگامییکبحثبهحقیقتبحثژئوپولیتیکاستکهچهاررکنتکمیلکنندهآن(رقابت،قدرت،سلطه،زمین)بهصورتکاملاًتعریفشدهدرآنحضورداشتهباشند.عراققلبمنطقهعربی،آسیاییبهشمارمی‌رودوازنظراجتماعیدارایبافتموزائیکیومتشکلازگروه‌هایقومیـفرقه‌ایمتعدداستبهعبارتیمی‌تواناینکشوررامینیاتوریازخاورمیانهتلقیکرد.ماهیتسه‎گانهجمعیتیوسیاسیکشورعراق،هموارهزمینه‎هایبالقوهتنشوجداییرادربرداردازاینروحوزهژئوپولیتیکیعراقداراینیروهایهمگراوواگرادردرونخودمی‌باشدکهتحتشرایطخاصعملنمودهودائمبایکدیگردرحالرقابتهستند.عراقواجدتحولاتیاستکهتغییردرساختارقدرتوهویتآنباعثدگرگونی‌هاییدرژئوپولیتیکورویکردهایبازیگرانمنطقه‌ایشدهاست.گروه‌هایقومیومذهبی،هیدروپولیتیکوکیفیتدسترسیدرخلیجفارس  و...کهدرآمایشوروندتحولاتعراقباعثاتخاذاستراتژیهایسیاسیامنیتیویژهایراندرقبالاینواقعییاتشدهاست.پژوهشذیلباروشتوصیفی–تحلیلیبهبررسیفضایدرونی،تاریخیوژئوپولیتیکاینسرزمینبایکسریالزاماتیفضاییامنیتی–سیاسیمی‌پردازد.لذاایراننیازمندتعریفاستراتژی‌هایسیاسی–امنیتیخاصخودباتوجهبهفضایجدید  بینالمللی،منطقه‌ایوداخلیعراقاست.

کلیدواژه‌ها


References

Abdollahpour,mohammadrezavazibakalam,Sadegh(2010),hamgeraeekordhavashiayanvatasireanbarsiasatgozarihayeamniatij.a.aIrandararagh,faslnameyesiasat,daneshkadayehoghoghvaolumesiasiedaneshgaheTehran.[InPersian]

Abdoli,(2008),nazariyebaziha,Tehran,enteshartesamt.[InPersian]

Alavipour,seidMohsen(2010)."geopoliticaraghvaamniatdarmantagheyekhalijefars".motaleatekhavarmianeh,saleshanzdahom,shomare2.[InPersian]

Asadi,Bijan(2008),khalijefarsvamasaelean,Tehran:enteshartesamt.[InPersian]

Barzegar,Keihan(2007),Iran,araghejadedvanezamesiasi–amniatikhalijefars,Tehran:daftaregostareshetolidelmemoavenatepajoheshedaneshgahazadeslami.[InPersian]

Ezzati,Ezzatollah,(2003),tahlilibargeopoliticiranvaAragh,Tehran,daftaremotaleatesiasivabeinolmelalivezarateomurekhareje,safheye422.[InPersian]

Golverdi,isa,(2011),"marzha,asibhavakarkerdha",barnameyesiasatgozarisiasidefaivaamniati,saleaval,shomareye2,zemestan.[InPersian]

Ghalibaf,Mohammadbaghervaseidmusapourmosavi,(2009),geopoliticnovinkhavarmianehvasiasatekharejiIran,pajuheshahyegoghrafiaee,shomareye66.[InPersian]

Hafeznia,Mohammadreza(2003);goghrafiesiasieiran.Tehran:samt.[InPersian]

Hoseini,hosein(2009),BarresielalevoghoejangeIranvaaragh,majmoeyemaghalatetajziehvatahlilejangeIranvaAragh:rishehhayetahajom,Tehran:entesharatemarkazemotaleatvatahghighatjangesepahepasdaranenghelabeeslami.[InPersian]

Jafarivaldani,asghar,(2011),naghshetangnahayegeopoliticiaraghdareshghalearagh,mahalenashr:nasher.[InPersian]

Karimipour,yadollah,(2001),moghadameibarIranvahamsayegan(manabetaneshvatahdid),Tehran:daneshgahetarbiatmoalem.[InPersian]

Khalili,Mohsen(2014),"bonmayedegargunshavandehjenomgeopoliticdarkhavaremianeharabi",majmueyemaghalatehamayesheslamvatahavolatekhavaremianeh,Tehran:sevomeesfand.[InPersian]

Khosravi,gholamreza(2011),"moalefehhayedakhelipaydarvamoaserbarsiasatkharejiaraghejadid".motaleaterahbordi,salesizdahom,shomare1,bahar.[InPersian]

Mojtahedzadeh,pirouz,(1995),keshvarhavamarzhadarmantagheyegeopolitickhalijefars,tarjomeyehamidrezamalekmohammadnouri,Tehran:daftaremotaleatesiasivabeinolmelali.[InPersian]

Nami,mohammadhasanvaalimohammadpour(2009),goghrafiyayekeshvarearaghbatakidbarmasaelegeopolitic,Tehran:sazmangoghrafiaeenirohayemosalah.[InPersian]

Rashid,Gholamali(2010),tasireavamelegeopoliticdarrahbordhayedefaieirandarbarabareAragh,Tehran:entesharatemarkazeasnadvatahghighatedefaemoghadassepahepasdaranenghelabeeslami.[InPersian]

Rooznameyejamejam,(24/6/2017).[InPersian]

RooznameyenewYorktimes(27/10/2014).

Saberi,Roxana:IraqiKurdssplitbetweenIran’s&us,Newagencyirna,www,irna.ir,30April2007)8-

Sajjadpour,Seidmohammadkazem;rezaamirimoghadam(2009),"naghshesazokarhayehoghoghidarhalofaslemonazeategeopolitic,motaleyemoredi:ahdnameyemarzihasanhamjavari1975aljazayer"geopolitic,salepanjom,shomareye2,paeez.[InPersian]

Sariolghalam,Mahmoud(1998),nezamebeinolmelalvamasalyesahrayearabi,Tehran,entasharatedaftaremotaleatesiasivabeinolmelali.[InPersian]

Tishehyar,Mandana;vaabotalebi(2006)siasatekharejiaragh:barresinaghshegeopoliticaraghdarravabetbahamsayegan,Tehran:molefan.[InPersian]

Velayati,Aliakbar(1998),tarikhesiasiejangetahmiliaraghalayhejomhorieeslamieIran,[Tehran]:entesharatedaftarenashrefarhangeeslami.[InPersian]

BBC.(4April,28Feb.2006).Www.bbc.co.UK/Persian/news/story/2006

CrisisGroupInterview,October–November2004

CrisisGroupInterview,Baghdad,6October2004

www.ieu.org