بررسی وتحلیل نقش خدمات شهری هوشمند در بهبودکیفیت زندگی (مطالعه موردی شهرسمنان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار جغرافیا سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده

    شهروشهرنشینیازجدی‌ترینومهم‌ترینمباحثیاستکهتوجهجدیبدانمی‌تواندپایههایتوسعهایرانمدرنرابناکند.رشدشهرنشینیوصنعتیشدنجوامعشهریبدوندرنظرگرفتنتوسعهشهرنشینی،مشکلاتگسترده‌ایرادرشهرهابوجودآوردهاست. امروزه،فناوریاطلاعاتیکیازمهم‌ترینابزارهایاستراتژیکدرمدیریتوادارهصحیحمجموعه‌هایانسانیاست.توسعهسریعفناوری‌هایجدیدوفرایندهاینوآوری،مدلجدیدیازشهرهارابهنام"شهرهوشمند"بهوجودآوردهاست. زندگیهوشمندیعنیگردآوریجنبه‌هایمختلفکهبهبهبودکیفیتزندگیشهروندانبسیارکمکمی‌کند؛درمدیریتشهریارتباطباشهروند،هدفاصلیشناختنیازهاوخواسته‌هایشهروندانوتلاشدرراستایبهبودارائهخدماتوافزایشسطحرضایتمندیآناناست. تحقیقحاضر،باهدفارئهخدماتشهریهوشمنددرجهتبهبودکیفیتزندگیشهروندانسمنانیمدنظراست.تابهاینسؤالاصلیپاسخدهدکههوشمندسازیخدماتشهریچهتاثیریبرکیفیتزندگیدرشهرهایایرانداردواینفرایندچهپیامدهایمثبتومنفیخواهدداشت؟جامعهآماریپژوهشتعدادیازافرادساکندرشهرسمنانمی‌باشندکهمراحلانجامآنازطریقتدوینپرسشنامهوتجزیهوتحلیلآنبهدوصورتتوصیفیواستنباطیوآزمونهایکایاسکواروپیرسونوارائهیکمدلمفهومیانجامگردیدهونتایجاینپژوهشنشانمی‌دهدفرضیهتحقیقموردتأییدقرارگرفتهکههوشمندسازیخدماتشهریدربهبودکیفیتزندگیدردومنطقهشهرداریسمنانموثر بودهاست.دراینراستاپیامدهایمنفیومثبتآنباشاخص‌هایهمچونآلودگیزیستمحیطی،امنیت،هزینه‌ها،زیرساخت‌هایارتباطی،سفردرونشهریو...موردبررسیقرارگرفتهاست.کهانعکاساینفعالیت‌هادرارائهخدماتشهریبهترازطریقمدیریتشهریوتوسعهپایدارشهرینمایانمی‌گردد

کلیدواژه‌ها


References
Shamaei,Ali;Pourahmad,A.,(2005).Rehabilitationandurbanrenewalfromtheperspectiveofgeography,TehranUniversity
Gharamany,Allahyar(2007).Checkthestatusofe-businesse-commercetourismindustryinIran,thesecondInternationalConferenceoneCommerce,Tehran,modernenterprisequalityplayers,47-59
DepartmentofPlanningandDevelopment,(2012).Smartcity,MashhadMunicipality
Centerspecializedservicesinurbanandrural(2006).Managementutilities,municipalities,stateagencies,ResearchPublication
Mohammadi,Hassan(2010).InElectronics,UniversityofScienceandTechnology,Tehran
Arbakaf,A.,(2008).ontheMeasurementofServiceSectorinUrbanEconomy,RouledgeLondon.
Gray,R.,(2002).SocialAccountingProjectandAccountingOrganizationandSocietyPrivilegingEngagement,ImagingNewAccountingOrganizationsandSociety
Harvey,D.,(2000).SocialJusticandCity,TranslatedbyMohammadrezaHaeri&BehroozMonadizadeh,ProcessandUrbanPlanningPres
Mercer,(2007).“2007World-widequalityoflivingsurvey”.Availableat:http://www.mercer.com/referencecontent.htm?idContent=1173105
QualityofLifeIndex,(2007).Availableat:http://www.ilireland.com/il/qofl07/
Economist:TheEconomistIntelligenceUnit’s(2005).“Qualityoflifeindex”.
Kamp,I.V.,Leidelmeijer,K.,Marsman,G.,Hollander,A.D,(2003).“UrbanEnvironmentalQualityandHumanWell-beingtowardsaConceptualFrameworkandDemarcationofConcepts;ALiteratureStudy”,LandscapeandUrbanPlanning(,p65)
Lansing,J.B.andR.W.Marans.,(1969).“EvaluationofNeighborhood”,J.oftheAmericanInstituteofPlanners,(p35).
Murray,M.Minevich,andA.Abdoullaev(2011).“Beingsmartaboutsmartcities,”KMWorld,October
Ewelina Szczech (2014).Conceptof“SmartCity”anditsPracticeinPoland.CaseStudyofŁódźCityProceedingsREALCORP2014Tagungsband21-23May2014,Vienna,Austria.http://www.corp.atISBN:978-3-9503110-6-8(CD-ROM);ISBN:978-3-9503110-7-5(Print)Editors:ManfredSCHRENK,VasilyV.POPOVICH,PeterZEILE,PietroELISEI-(p694)
.Navabakhsh,M.,andM.Motlaq.(2009).Effectsofurbaninformationandcommunicationtechnology on sustainable development. Journal of Food, Agriculture & Environment 7 (3&4): 891-898.
Wang,H.,Y.Song,A.Hamilton,andS.Curwell.(2007).UrbaninformationintegrationforadvancedeplanninginEuropeGovernmentInformationQuarterly(Symposiumissue:Interorganizational
informationintegration(III):Akeyenablerfordigitalgovernment)NewYork,USA.