بررسی رضایت‌مندی شهروندان از متغیرهای فردی مؤثر برکیفیت محیط زندگی (مطالعة موردی: مراکز محلات مسکونی شهر اهواز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 پژوهشگر دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
    یکیازفاکتورهایمهمدرادارهکردنومدیریتنواحیسکونتیشهریسنجشکیفیتمحیطمی‌باشد.کیفیتمحیط‌هایمسکونیموضوعیمهمدرمدیریتشهرهابهویژهکلانشهرهااست.علاوهبراینامروزهباتوسعهتکنولوژیروزبهروزبراهمیتتوجهبهکیفیتمحیط‌هابهویژهمحیط‌هایمسکونی(که60درصدوگاهیهمبیشترازمساحتشهررااشغالکردهاست)بیشترمی­شود.نوعپژوهش،ازنظرهدفکاربردیوتوسعه‌ای،ازنظرروشانجامتحقیق،توصیفی-تحلیلیمی‌باشد.ویژگی‌هایسن،جنس،سطحتحصیلات،رضایتاقتصادیووضعیتسلامتبهعنوانویژگی‌هایفردیومستقلدراینزمینهشناساییشده‌اند،تاتأثیرآنهابررضایت­مندیازکیفیتمحیطموردتحلیلقرارگیرد.حجمنمونهبااستفادهازفرمولکوکرانبادرنظرگرفتنفرضیةحداکثرناهمگنی،برایمحدودةموردنظر384نفرمحاسبهشد.بهمنظورتحلیلداده‌هاومحاسبهازروش‌هایآمارینظیرتوزیعفراوانی،آزمونتکنمونه‌ایT،ضریبهمبستگیاسپیرمن،فیوکرامر،رگرسیونوآزموندوربینواتسوناستفادهشدهوبرایتحلیلنتایجداده‌هاازنرم‌افزارSPSSبهرهگرفتهشدهاست.نتایجپژوهشنشانمی‌دهدکهمتغیرجنسیتدرادراکمحیطتأثیرگذاراست،وضعیتتأهلدرهردوجامعهموردتأییدقرارگرفتهاستولیرضایتاقتصادیتنهادرمحلهعامریرضایتبخشنبودهاستوتأییدمی‌شود،درحالیکهتأثیرهمینعاملدرمحلۀکیانپارسردشدهاست.نتایجتحلیلرگرسیونینشانمی‌دهدکهبعدمشارکتاجتماعیدرامورشهریوبعدسلامتجسمانیدرهردومحلهباعثنارضایتیازکیفیتمحیطزندگیشدهاست.میزانایننارضایتیدرمحلۀعامریبسیاربیشترازمحلۀکیانپارسمی­باشد.پیشنهادمی‌شودشبکه­ایازفضاهایبازوفضاهایتفریحی،گذراناوقاتفراغت،ورزشیوگردشگریوسیستمحملونقلعمومیوهمگانی،خدماتوتسهیلات،فعالیت­هایفرهنگیوآموزشیدرمحلاتمسکونیبرایارتقاءکیفیتزندگیساکنانتوسعهیابد.

 
    .

کلیدواژه‌ها


References

 1. A.L.Brown.(2003).Increasingtheutilityofurbanenvironmentalqualityinformation,LandscapeandUrbanplanning65,p.p85-93.
 2. Baycanlevent,TuzinandPeterNijkamp,QualityofUrbanLife(2006).ATaxonomicPerspective,JournalofStudiesinRegionalScience,Vol36,no2.
 3. Chapman,David(2004):Creationneighborhoodsandplacesinthebuiltenvironment,shecriedandM.Tabibiantranslation,printing,Tehran,TehranUniversityPress.
 4. Das,D.(2008).UrbanQualityofLife:AcasestudyofGuwahati,SocialIncicatorsResearch,88
 5. EnvironmentandPlanning:SocietyandSpace,No.9,PP.41.
 6. Fahkruddin(1991).QualityofUrbanLife,Rawatpublication,Jaipur,firstedition.
 7. Kaili,Dou(2003).FuzzyEvaluationofUrbanEnvironmentalQuality,September.
 8. Kaili,Dou(2003).FuzzyEvaluationofUrbanEnvironmentalQuality,September.
 9. Lang,John(2004):Creationofarchitecturaltheory:theroleofbehavioralscienceinenvironmentaldesign,translationAlirezaobjectiveoven,SecondEdition,Tehran,TehranUniversityPress.
 10. Matlabi,Ghasem.(2001):Psychologyofthenewknowledgeintheserviceofarchitectureandurbandesign,fineartsmagazine,No.10,
 11. MichaelPacione.(2003).Urbanenvironmentalqualityandhumanwellbeing-asocialgeographicalperspective,landscapeandurbanplanning65,p.p.19.30.
 12. Pacione,M.(1984).Evaluatingthequalityoftheresidentialenvironmentinahighrisepublichousingdevelopment.Appl.Geogr.4(1),59–70.
 13. planning,No.65,PP.5-18.
 14. Rahnamaei,MohamadtaghiandShahHusseini,Parvanrh(2004):theprocessofurbanplanning,printing,Tehran,publisherside.
 15. Seifoddini,F.,2002,DictionaryofUrbanandRegionalPlanning,Shiraz,SecondPrinting.
 16. Shakouie,H.(2005):PhilosophyofenvironmentalandgeographicalSchools,SecondEdition,Tehran,geographical
 17. Simonsen,K.,1991,TowardanUnderstandingofContextualityofModeofLife,
 18. UrbanEnvironmentalQualityandHumanWell-beingtowardsaConceptualFrameworkandDemarcationofConcepts:aliteraturestudy.inlandscapeandurban
 19. Vankamp,Ireneetal(2003).UrbanEnvironmentalQualityandHumanWell-beingtowardaConceptualFrameworkandDemarcationofConcepts;LiteratureStudy,JournalofLandscapeandUrbanPlanning65,5-18.
 20. VanKamp,Irene,KeesLeidelMeijer,GooitskeMarsman,AugustinusdeHollander,2003,
 21. Vanpoll,Ric(1997).ThePerceivedQualityofUrbanEnvironment:Amulti-attributeevaluation,UniversityofGroningen.
 22. ZerenGulersoy,NuranandOzsoyAhsenandTezer,AzimeandGenliYigiter,reyhanandGunay,Zeynep.(2009).Strategicqualityplanninginurbanenvironment,ITUA|Z,VOL:6No:1,109-125.