بررسی رضایت‌مندی شهروندان از متغیرهای فردی مؤثر برکیفیت محیط زندگی (مطالعة موردی: مراکز محلات مسکونی شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 پژوهشگر دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
    یکیازفاکتورهایمهمدرادارهکردنومدیریتنواحیسکونتیشهریسنجشکیفیتمحیطمی‌باشد.کیفیتمحیط‌هایمسکونیموضوعیمهمدرمدیریتشهرهابهویژهکلانشهرهااست.علاوهبراینامروزهباتوسعهتکنولوژیروزبهروزبراهمیتتوجهبهکیفیتمحیط‌هابهویژهمحیط‌هایمسکونی(که60درصدوگاهیهمبیشترازمساحتشهررااشغالکردهاست)بیشترمی­شود.نوعپژوهش،ازنظرهدفکاربردیوتوسعه‌ای،ازنظرروشانجامتحقیق،توصیفی-تحلیلیمی‌باشد.ویژگی‌هایسن،جنس،سطحتحصیلات،رضایتاقتصادیووضعیتسلامتبهعنوانویژگی‌هایفردیومستقلدراینزمینهشناساییشده‌اند،تاتأثیرآنهابررضایت­مندیازکیفیتمحیطموردتحلیلقرارگیرد.حجمنمونهبااستفادهازفرمولکوکرانبادرنظرگرفتنفرضیةحداکثرناهمگنی،برایمحدودةموردنظر384نفرمحاسبهشد.بهمنظورتحلیلداده‌هاومحاسبهازروش‌هایآمارینظیرتوزیعفراوانی،آزمونتکنمونه‌ایT،ضریبهمبستگیاسپیرمن،فیوکرامر،رگرسیونوآزموندوربینواتسوناستفادهشدهوبرایتحلیلنتایجداده‌هاازنرم‌افزارSPSSبهرهگرفتهشدهاست.نتایجپژوهشنشانمی‌دهدکهمتغیرجنسیتدرادراکمحیطتأثیرگذاراست،وضعیتتأهلدرهردوجامعهموردتأییدقرارگرفتهاستولیرضایتاقتصادیتنهادرمحلهعامریرضایتبخشنبودهاستوتأییدمی‌شود،درحالیکهتأثیرهمینعاملدرمحلۀکیانپارسردشدهاست.نتایجتحلیلرگرسیونینشانمی‌دهدکهبعدمشارکتاجتماعیدرامورشهریوبعدسلامتجسمانیدرهردومحلهباعثنارضایتیازکیفیتمحیطزندگیشدهاست.میزانایننارضایتیدرمحلۀعامریبسیاربیشترازمحلۀکیانپارسمی­باشد.پیشنهادمی‌شودشبکه­ایازفضاهایبازوفضاهایتفریحی،گذراناوقاتفراغت،ورزشیوگردشگریوسیستمحملونقلعمومیوهمگانی،خدماتوتسهیلات،فعالیت­هایفرهنگیوآموزشیدرمحلاتمسکونیبرایارتقاءکیفیتزندگیساکنانتوسعهیابد.

 
    .

کلیدواژه‌ها


 1. References

  1. A.L.Brown.(2003).Increasingtheutilityofurbanenvironmentalqualityinformation,LandscapeandUrbanplanning65,p.p85-93.
  2. Baycanlevent,TuzinandPeterNijkamp,QualityofUrbanLife(2006).ATaxonomicPerspective,JournalofStudiesinRegionalScience,Vol36,no2.
  3. Chapman,David(2004):Creationneighborhoodsandplacesinthebuiltenvironment,shecriedandM.Tabibiantranslation,printing,Tehran,TehranUniversityPress.
  4. Das,D.(2008).UrbanQualityofLife:AcasestudyofGuwahati,SocialIncicatorsResearch,88
  5. EnvironmentandPlanning:SocietyandSpace,No.9,PP.41.
  6. Fahkruddin(1991).QualityofUrbanLife,Rawatpublication,Jaipur,firstedition.
  7. Kaili,Dou(2003).FuzzyEvaluationofUrbanEnvironmentalQuality,September.
  8. Kaili,Dou(2003).FuzzyEvaluationofUrbanEnvironmentalQuality,September.
  9. Lang,John(2004):Creationofarchitecturaltheory:theroleofbehavioralscienceinenvironmentaldesign,translationAlirezaobjectiveoven,SecondEdition,Tehran,TehranUniversityPress.
  10. Matlabi,Ghasem.(2001):Psychologyofthenewknowledgeintheserviceofarchitectureandurbandesign,fineartsmagazine,No.10,
  11. MichaelPacione.(2003).Urbanenvironmentalqualityandhumanwellbeing-asocialgeographicalperspective,landscapeandurbanplanning65,p.p.19.30.
  12. Pacione,M.(1984).Evaluatingthequalityoftheresidentialenvironmentinahighrisepublichousingdevelopment.Appl.Geogr.4(1),59–70.
  13. planning,No.65,PP.5-18.
  14. Rahnamaei,MohamadtaghiandShahHusseini,Parvanrh(2004):theprocessofurbanplanning,printing,Tehran,publisherside.
  15. Seifoddini,F.,2002,DictionaryofUrbanandRegionalPlanning,Shiraz,SecondPrinting.
  16. Shakouie,H.(2005):PhilosophyofenvironmentalandgeographicalSchools,SecondEdition,Tehran,geographical
  17. Simonsen,K.,1991,TowardanUnderstandingofContextualityofModeofLife,
  18. UrbanEnvironmentalQualityandHumanWell-beingtowardsaConceptualFrameworkandDemarcationofConcepts:aliteraturestudy.inlandscapeandurban
  19. Vankamp,Ireneetal(2003).UrbanEnvironmentalQualityandHumanWell-beingtowardaConceptualFrameworkandDemarcationofConcepts;LiteratureStudy,JournalofLandscapeandUrbanPlanning65,5-18.
  20. VanKamp,Irene,KeesLeidelMeijer,GooitskeMarsman,AugustinusdeHollander,2003,
  21. Vanpoll,Ric(1997).ThePerceivedQualityofUrbanEnvironment:Amulti-attributeevaluation,UniversityofGroningen.
  22. ZerenGulersoy,NuranandOzsoyAhsenandTezer,AzimeandGenliYigiter,reyhanandGunay,Zeynep.(2009).Strategicqualityplanninginurbanenvironment,ITUA|Z,VOL:6No:1,109-125.

   


دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36
سال نهم،شماره چهارم، پاییز1396شماره 26پیاپی 36
پاییز 1396
صفحه 141-155
 • تاریخ دریافت: 25 بهمن 1395
 • تاریخ بازنگری: 28 آذر 1396
 • تاریخ پذیرش: 06 اردیبهشت 1396