تحلیلی بر نقش قومیت (اکراد) در سازمان میادین شهرداری تهران با توجه به تحولات خاورمیانه (با تاکید بر واگرایی و امنیت غذایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 محقق

2 دانشیار

چکیده

چکیده

    بررسی جایگاه و اهمیت سازمان میادین شهرداری تهران با عرضه روزانه بیش از 2000 تن مواد غذایی به 500 هزار مشتری به عنوان بزرگترین شبکه عرضه محصولات کشاورزی و مواد غذایی و متولی مایحتاج اساسی مردم تهران با بکارگیری اقوام (اکراد) با پیشینه سیاسی با توجه به تحولات خاورمیانه و خط مشی‌های خشونت آمیز مانند تروریسم وتهدیدهای بیولوژیکی و غذایی، امری ضروری به نظرمی رسد. این پژوهش با روشی توصیفی– تحلیلی بوده و گردآوری داده‌ها نیز برمبنای روش کتابخانه‌ای و اینترنتی می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی اهمیت سازمان میادین و نقش فراوانی اکراد در آن با آگاهی از تحولات منطقه می‌باشد، با این فرض که این فراوانی، بدون توجه به شاخص‌هایی مانند پیشینه‌های سیاسی (حزب کومله، حزب دموکرات، پژاک)، عدم تجانس فرهنگی، محرومیت‌های اقتصادی، بحران‌های قومی، سیاست‌های چالش برانگیز کشورهای خاور میانه، تحریک اقوام و تهدید از سوی دشمنان منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای جهت استقلال طلبی و واگرایی، بی برنامگی و رفتارهای سلیقه‌ای داخلی، درکنار اهمیت ژئوپلیتیکی کشور و...، نیازمند بازنگری می‌باشد. چرا که می‌تواند تمامیت ارضی، انسجام و امنیت ملی را مورد هدف قرار دهد. اگرچه این اقوام در طول تاریخ با تکیه بر عناصر پایدار همگرایی قومی، حافظ مرزها و تداوم دهنده‌ی هویت کشور بوده است. بنابراین تدوین یک استراتژى راهبردی و توجه به عوامل اجتماعى ـ فرهنگى و اشتراکات قومی، توسعه منطقه و تلاش جهت فقرزدایى درکنارراهکارهاى سیاسى و امنیتى کارگشا خواهد بود

کلیدواژه‌ها


References:

1-AyubiHojjatallah (1998). Shekafhayeghomivakhoshunat،faslnamehmotaleaterahbordi،pishshomareavval،17

2-Asariannejad،hossein 2004 Amniyatvaghomiyatdariran،mahnamehdaneshgahealidefaemelli،shomareh48-49

3-AmirhumanAllahyari (2008). SahmesazemanmayadinvamivehvatarehbarsharhdariTehrandararzeyemahsoulatePoroteini

4-AhmadPur,Ahmadvadigaran 2011،barresinaghshekeyfiyatmuhitesokunatidarmohajerathaydarunshahri،pajoheshhayGoghrafyensani،shomareh75،17

5-Bahrami،roholla (1998). SiasatghomiPahlaviavvaldarghebaleghomelor،faslnamemotaleaterahbordi،pishshomareavval،72

6-Banihshemi،mirghasem (2002). CheshmandazeatiNationalismghomidarAzerbaijaniran،faslnamehmotaleaterahbordi،shomare16،82

7-daftartarhvabarresihayStrategic (2001). Nahamgonighomivaamniyatmelli،tehran،entesharatebarresihayStrategic،31

8-faslnamehmotaleatemodiriateentezami 2011،salesheshom،shumaredovvom

9-Haghpanah،jafar،(2008). Kordhavasiasatkharejijomhoriyeeslamiiran،tehran،antesharatemoassesyefahangimutaleatevatahghighatbeynolmelaliabrarmoaser،tahlilefazaibohranghomiyathadarkhavarmiane(motaleamoredi،kordhayiran)،5

10-Hosseinzadehfahime (2001) Grouhhyeghomiiran،tehran،faslnamehmotaleatemelli

11-hafeznia،mohammadreza (2002). Goghrafiyaysiasiiran،j1،Tehran:samt،146-180

12-Irannezhad،pariziMahdi،azizkhani،farshid،(2008). BarresisatherezayatmoshtariansazemanmayadinvamivehvatarehbarsharhdariTehran،pazhoheshnomehmudiriyatvabarnamehrizishahri

13-Mukherjeeshekar (2011). Muhajeratvatabahishahri,tarjome:farhangershadvaAbdollahSalarvand,entesharatejameashenasan

14-Mushfegh Mahmoud va Ali Yar Ahmadi, 2007 muhajeratkaregari,eshteghaldarbazargheyrerasmivaasibpazirinashiazan,majalehanjumanejamiyatshenasi

15-NasriMeshkini,ghadir(1999). Jamiyatvaamniyat,emkanatvamavanepeydayeshdolatekordidarkhavarmiane,faslnamepazhoheshkadehmotaleaterahbordishomarepanjomvasheshom,158-159

16-PortablesazemanmayadinvamivehvatarehbarshahrdariTehran, 2015

17-Silveahmadijamal(2010)faslnameelmipazhoheshiGoghrafiensani,saledovom,shomaredovom,bahar114

18-www.daneshju.ir/forum/f1103/t124359.htm

19-http://www.farhangnews.ir/content/125461

20-https://fa.wikipedia.org/wiki/

23-http://www.khabaronline.ir/detail/428984/society/urban

25-http://sobheqazvin.ir/news/147035-newscontent

26-http://www.tebyan-zn.ir/News-Article/society/