بررسی تغییر کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی منطقه 1 شهرتهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 محقق

2 دانشیار

چکیده

چکیده
    رشد سریع جمعیت شهرتهران باعث ایجاد هرج و مرج در کاربری زمین و تبدیل اراضی کشاورزی و باغات به مناطق مسکونی و صنعتی و در نهایت توسعه ناموزون گردیده. چنین فرآیندی منطقه یک را با مشکلات عدیده‌ای در رابطه با وجود کاربردها و دسترسی به آنها مواجه کرده. روش تحقیق در پژوهش از نوع توصیفی– تحلیلی می‌باشد و با اسفاده از روش اسنادی و کتابخانه‌ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و با استفاده از تکنیک swot اطلاعات را تحلیل نموده و در نتیجه اولویت بندی با خدماتی چون کاربری‌های فرهنگی، درمانی، ورزشی، اداری، تاسیسات و تجهیزات شهری و تجاری می‌باشد از راهکارهایی که در راستای تغییر کاربری اراضی شهری در منطقه یک قابل توجه است می‌توان با چشم پوشی کردن از کاربری اراضی بایر و انتقال اراضی صنعتی و نظامی و اختصاص آن به کاربری خدماتی کمبود خدمات رفاهی منطقه را جبران نمود.

کلیدواژه‌ها


References:
1-AyubiHojjatallah (1998). Shekafhayeghomivakhoshunat،faslnamehmotaleaterahbordi،pishshomareavval،17
2-Asariannejad،hossein 2004 Amniyatvaghomiyatdariran،mahnamehdaneshgahealidefaemelli،shomareh48-49
3-AmirhumanAllahyari (2008). SahmesazemanmayadinvamivehvatarehbarsharhdariTehrandararzeyemahsoulatePoroteini
4-AhmadPur,Ahmadvadigaran 2011،barresinaghshekeyfiyatmuhitesokunatidarmohajerathaydarunshahri،pajoheshhayGoghrafyensani،shomareh75،17
5-Bahrami،roholla (1998). SiasatghomiPahlaviavvaldarghebaleghomelor،faslnamemotaleaterahbordi،pishshomareavval،72
6-Banihshemi،mirghasem (2002). CheshmandazeatiNationalismghomidarAzerbaijaniran،faslnamehmotaleaterahbordi،shomare16،82
7-daftartarhvabarresihayStrategic (2001). Nahamgonighomivaamniyatmelli،tehran،entesharatebarresihayStrategic،31
8-faslnamehmotaleatemodiriateentezami 2011،salesheshom،shumaredovvom
9-Haghpanah،jafar،(2008). Kordhavasiasatkharejijomhoriyeeslamiiran،tehran،antesharatemoassesyefahangimutaleatevatahghighatbeynolmelaliabrarmoaser،tahlilefazaibohranghomiyathadarkhavarmiane(motaleamoredi،kordhayiran)،5
10-Hosseinzadehfahime (2001) Grouhhyeghomiiran،tehran،faslnamehmotaleatemelli
11-hafeznia،mohammadreza (2002). Goghrafiyaysiasiiran،j1،Tehran:samt،146-180
12-Irannezhad،pariziMahdi،azizkhani،farshid،(2008). BarresisatherezayatmoshtariansazemanmayadinvamivehvatarehbarsharhdariTehran،pazhoheshnomehmudiriyatvabarnamehrizishahri
13-Mukherjeeshekar (2011). Muhajeratvatabahishahri,tarjome:farhangershadvaAbdollahSalarvand,entesharatejameashenasan
14-Mushfegh Mahmoud va Ali Yar Ahmadi, 2007 muhajeratkaregari,eshteghaldarbazargheyrerasmivaasibpazirinashiazan,majalehanjumanejamiyatshenasi
15-NasriMeshkini,ghadir(1999). Jamiyatvaamniyat,emkanatvamavanepeydayeshdolatekordidarkhavarmiane,faslnamepazhoheshkadehmotaleaterahbordishomarepanjomvasheshom,158-159
16-PortablesazemanmayadinvamivehvatarehbarshahrdariTehran, 2015
17-Silveahmadijamal(2010)faslnameelmipazhoheshiGoghrafiensani,saledovom,shomaredovom,bahar114
18-www.daneshju.ir/forum/f1103/t124359.htm
19-http://www.farhangnews.ir/content/125461
20-https://fa.wikipedia.org/wiki/
23-http://www.khabaronline.ir/detail/428984/society/urban
25-http://sobheqazvin.ir/news/147035-newscontent
26-http://www.tebyan-zn.ir/News-Article/society/