ارزیابی میزان تاب‌آوری نواحی شهری باتأکید بر دسترسی به عناصر کالبدی حیاتی و مؤثر در برابر مخاطره زلزله، با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره Todim (مطالعه موردی: شهر زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 محقق

2 دانشیار

3 استاد

چکیده

چکیده
    شهرها، به‌عنوان پیچیده‌ترین ساخته‌ی دست بشر هستند که امروزه با رشد بی‌رویه جمعیت مواجه بوده و گسترش آن‌ها روی بسترهای پرمخاطره شدت گرفته است. یافته‌های علمی و تجربی نشان می‌دهد که بهترین راه مقابله با مخاطره، ارتقای تاب‌آوری سکونتگاهی در ابعاد مختلف می‌باشد. این مقاله، میزان تاب‌آوری شهری را با تأکید بر دسترسی به عناصر کالبدی حیاتی و مؤثر در شهر زنجان مورد ارزیابی قرار داده است. داده‌های به‌کاررفته، براساس معیارهای مؤثر در ارزیابی تاب‌آوری شامل: دسترسی به مرکز بهداشت، بیمارستان، پلیس و کلانتری، ایستگاه آتش‌نشانی، شبکه معابر، پارک و فضای سبز با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چند معیاره تودیم، تحلیل گردیده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که در 25 ناحیه شهری زنجان، طبق نقشه‌های موجود می‌توان گفت که نوعی تناوب و حتی تعارض در تاب‌آوری یا عدم تاب‌آوری نواحی وجود دارد زیرا که در هیچ‌کدام از نواحی، ثبات در تاب‌آوری وجود ندارد و هیچ ناحیه‌ای در ارزیابی همه معیارها، تاب آور نشان نمی‌دهد. به‌طور دقیق مطابق یافته‌های مقاله؛ در نقشه‌های دسترسی به بیمارستان، مرکز بهداشت، پلیس و ایستگاه آتش‌نشانی؛ به‌طور مشترک محله‌های صفا و کوچه مشکی، الهیه؛ فرهنگ، سعدی وسط، حسینیه و آشاغی چارراه، اسلام‌آباد، ترانس و بی‌سیم با میزان تاب‌آوری بالا و محله‌های نصر، گلشهر، وحیدیه و پونک با تاب‌آوری بسیار ضعیف ارزیابی گردیدند و در نقشه‌های دسترسی به شبکه معابر، پارک و فضای سبز، به‌طور مشترک محله‌های آزادگان، گلشهر، وحیدیه، پونک، شهرآرا، کارمندان و علوم پایه با میزان تاب‌آوری بالا و محله‌های فاطمیه، حسینیه و آشاغی چارراه، الهیه، اسلام‌آباد، ترانس و بی‌سیم با تاب‌آوری بسیار ضعیف مورد ارزیابی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


References
Asayesh Hussein (1996). Principles and Methods of Regional Planning, Tehran, Payame Noor University
Approvals of the Commission on Article 5, Volume 4, Geographical Survey of Tehran City
Architectural and Architectural Consulting Engineers, Urban Space and Urban Studies, District 1 Municipality
Atac Consulting Engineers, 1988, Tehran Conservation and Waste Management Studies, First Stage Volume 5, Geographical Surveys, Ministry of Housing and Urban Development
Consulting Engineers, Design and Exercise, Top-Up Studies, Municipality of District 1
Derakhshan Hossein, 2001, Analysis of the Spatial and Spatial Spatial Scale of Urban
Land use in the Municipality Area 17, Master's Thesis, Tarbiat Modares University
Edward Ulman, 2006, A Theory on the Place of Settlement of Towns, Articles on the Formation of Citizenship, Translated by Manouchehr Mazini, Tehran University Press
Habibi Seyed Hassan, From ShartaShahr, Tehran University Press
Hosseinzadeh Daleer Karim, 2001, Regional Planning, Publications
Hamidi Maliheh, Tehran City Skin Identification of Concepts and Examples in the City of Tehran
Iran Nejad Parisa Mehdi, 2006, Research Methods in Social Science, Nashmardian
John F. Nossbury, Frank Taylor Aldrich, translate Bohlul Alijani, Professor of Geography, Department of Public Affairs
Mashhadzadeh Dehaghani Nasser, An Analysis of Urban Planning Features in Iran, Iran University of Science and Technology
Mahdizadeh, Javad (2000), New Perspectives and Strategies for Land Use Planning, Land Conservation and Urban Development, Center for Urban and Architectural Studies and Research
Masoumi Eshkevari Seyyed Hassan, Land Use and Management of Urban Development Projects, Magazine Abadi, No. 33
Razavian Mohammad Taghi, 2009, Urban Land Use Planning, Impressionism
Rahnamaee Mohammad Taqi, Iran's Environmental Capabilities, Center for Architectural Studies, Ministry of Housing and Urban Development
Rahnamaee Mohammad Taqi, Department of Architecture and Design, Center for Architecture and Design, Ministry of Housing and Urban Development
Saeed Nia Ahmad, 1999, The Green Book of the Municipality Volume I, City Planning, Publications of the Municipal Organization
Shokouee Hossein, New Views in Urban and Urban, Tehran, Sadegh
Paretoei Mohammad Reza, Traffic Congestion and Urban Transport at the End of the Twentieth Century, Journal of Industry and Mines, No. 174
Pourmohammadi Mohammad Reza, 2001, Urban land use planning, Tehran, Sadegh
Pourmohammad Reza, 1998, Urban Land Use Planning, University Diplomas of Tabriz,
Zanjani Habibollah, 1999, Demographic Analysis, First Edition, Publications
Ziyari Karamatollah, Principles and Methods of Regional Planning Second Edition, Yazd University Receptions.
 
دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36
سال نهم،شماره چهارم، پاییز1396شماره 26پیاپی 36
پاییز 1396
صفحه 89-110
  • تاریخ دریافت: 23 فروردین 1396
  • تاریخ بازنگری: 28 آذر 1396
  • تاریخ پذیرش: 08 مرداد 1396