ارزیابی فرآیند تهیه طرح‌های ساختاری راهبردی منطقه 11 شهر تهران با تاکید بر محدوده میدان راه آهن و چهار راه ولیعصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران

2 استاد جغرافیا وبرنامه‌ریزی شهری، دانشگاه عدالت، تهران، ایران

چکیده

چکیده
    تهیه طرح‌های ســاختارى- راهبردى در شــروع فعالیت در وزارت مسکن و شهرسازی در اواخر سال 1369 ارائه گردید و به عنوان اولین گام در ایجاد تحول در نظام شهرسازی کشور آغاز شد.. این طرح‌ها در پی دگرگونی تفکر عقلانی در سطح جهان پدید آمده و روند تهیه طرح‌های شهری کشور ما را نیز دگرگون ساخته‌اند. هدف اصلی پژوهش ارزیابی فرآیند تهیه طرح‌های ساختاری راهبردی در منطقه 11 شهر تهران محدوده راه آهن و چهار راه ولیعصر می‌باشد. تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از قضاوت کارشناسانه و از شیوه پیمایش میدانی به دست آمده و با استفاده از مدل swot عوامل داخلی و عوامل خارجی فرآیند تهیه طرح‌های ساختاری راهبردی محدوده پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد برای ﻣﺤﻮر میدان راه آهن تا چهارراه وﻟﯿﻌﺼﺮ در ﺳﻄﺢ ساختاری راﻫﺒﺮدی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ارائه ﻧﮕﺮدﯾﺪه است.

کلیدواژه‌ها


References

Ahmadian, Reza (2001), Time Waste in Urban Planning, Journal of Municipalities, No. 23

Faludi, A. (1973) "A reader Planning Theory", Pergamon Press.

Habib Allahian (2006), Evaluation of the Process of Comprehensive and Detailed Plans of Tehran - Geographic Information Center of Tehran - Sixth Year

Hall, P. (1994) "Urban and Regional planning", Routledge, London .

Majdi, Hamid et al. (1999), Basics and framework for reviewing the description of Khodakan urban projects, Ministry of Housing and Urban Development, Tehran

Moradi Christian, Varaz (2005), Strategic Planning and its Application in Urban Planning in Iran, Case Study of Tehran Metropolis, Tehran, Tehran City Municipal Processes and Urban Planning Publication.

Office of Physical Design, (2007), System of Hierarchy of Planning and Development Management in Iran, Ministry of Housing and Urban Development, Department of Urban Planning and Architecture, Urban Planning and Management Team

Rokno-Din Eftekhari and Mahdavi (2006), feasibility study for creating information technology centers in rural areas of Iran, No

Salaam city in Tanzania", Habitat International, vol 31,Elsevier: 130–142.

Strategic Structural-Strategic Plan of Tehran (2008), Tehran Municipality

Shahri, K., (2009), Process of preparing a comprehensive plan of Tehran in the shrub, Special Letter of the Tehran Urban Development Planning Authority, Art Specialty Magazine, Environment, Landscape, City, Architecture, No. 2, December

Sabeti, Mohammad (1994), Legal status of Bayer and Moat lands, Tehran, National Land and Housing Organization. 3

Sharmand, Consultant Engineers (1999), Urban Development Plans, Volumes 1-3, Review of the Practice of Preparing and Implementing

Urban Development Plans in Iran, Tehran, Urban Planning Center