سوء استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استاد - دانشگاه

2 استادیار- دانشگاه

3 محقق

چکیده

چکیده
    هدف این مقاله بررسی تأثیر سوء استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. سؤال اصلی مقاله این است که سو استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می­گذارد؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز مطرح می­شود از جمله اینکه جغرافیایی قاچاق مواد مخدر در کشورمان چگونه است؟ امنیت ملی چه رابطه­ای با قاچاق مواد مخدر دارد؟ با توجه به این سؤالات بایستی گفت که سو استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر از چند بعد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با چالش مواجهه می­سازد: زیرا هم امنیت انتظامی و مرزی و هم کارآمدی قوانین داخلی و هم حمایت قوانین جمهوری اسلامی ایران از اطفال را ناکارآمد جلوه می­دهد. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از روش تحلیل کیفی موضوع سو استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تحلیل و تبیین گردد. روش جمع‌آوری اطلاعات نیز کتابخانه‌ای و نیز استفاده از مقالات علمی - پژوهشی و آمار سازمان‌های مولی مانند نیروی انتظامی است.

کلیدواژه‌ها


References
The Holy Quran
Ahmadi Pour, Z. and T. Heydari and Miodrag A. (2011), factors of insecurity in the South East of Iran, Journal of Social Security Studies.
Sistan and Baluchestan General Department of Planning and Budget, statistics in 1995.
etemad, S.M. (1998), social security and stability in the programs of land use planning, Proceedings of development and public security, Tehran, Interior Ministry, vol. 2, p. 13.
Unnamed (2014), the threats of drug trafficking to the national security of the Islamic Republic of Iran, Journal of Drug Issue twenty-second and twenty-third.
Hagh-panah, J. (2014), drug trafficking and its impact on national security Islamic Republic of Iran, see http://www.risstudies.org/Quarterly/Data/QuartSRC/002p/002p06.htm
Iran's Islamic Republic News Agency, 04/19/77.
Remarks by Secretary of the Commission on Presidential Drug Summit ECO members and international organizations, Drug, Tehran, November 74.
Remarks by Secretary of the Headquarters for Combating Narcotics Drugs presidential summit of ECO, November 74, Tehran.
Remarks by Secretary of the Commission seminar on the fight against drug addiction problems, the country's president, 04.27.77 Tabriz.
Sogn, P. (1998), Land use planning, Quarterly Dialogue, Volume 5, No. 20, p. 8.
Khomeini, Sayyid Ruhollah, Kashf-al Asrar, Tehran, Azadeh / Bina.
Qari Seyed Fatemi, S. M.­ (2010), moral foundations of contemporary human rights, legal research, No. 35 and 36 (82 pages - from 111 to 192).
Ghafuri, M. and Mohammed D.­(2014), analysis of threats to the national security of the state and society of Pakistan Islamic Republic of Iran, the Indian subcontinent Studies Quarterly, Volume 6, No. 18.
Ghadamgahi, M. and Gholam Reza V. and Zahra P. (2010) compared the effectiveness of border and central regions of the drug and its effect on household economies (Case Study Taybad and Tehran), Journal of Human Geography - second year, the fourth No.
Castells, M. (2010), The Information Age: Economy, Society and Culture (the emergence of network societies), Translation ahad Lliqolyan and Afshin Pakbaz, Tehran: Tarhe No.
Mohammed bin Hasan Hurr Ameli (14091412), means scholars to study in detail the issues Sharia, Qom.
Interview with Secretary of the Presidential Anti-Drug Headquarters, 04.27.77 booklet effects of drug abuse on the economy in 1992.
Interview with Secretary of the Narcotics presidential campaign, 04/27/77.
Interviews Director General of Drug Research presidential campaign, dated 05/07/77.
Secretary of the Headquarters for Combating Narcotics inaugural address a joint session of ECO member countries and organizations specialized in the fight against drugs, Tehran, November 74.
Iran's envoy inauguration At Joint meeting of the ECO member countries and international organizations specialized drugs, Tehran, November 74.
Dowdney, L.2003, Children of the drug trade: a case study of children in organised armed violence in Rio de Janeiro, Includes glossary and bibliography ISBN 85-7577-022-5.
Porio E. and de Manila Ch. S. C. A.2004, The use of children in the production, sales and trafficking of drugs: A synthesis of participatory action-oriented research programs in Indonesia, the Philippines and Thailand by, PhD University Philippines, Submitted to International Labour Office International Program on the Elimination of Child Labour(ILO/IPEC)
UNDCP Report, 1995.
Foriegn Policy, op.cit, p.86.
UNCDP Report, P. 992.
Time, July 13, 1998.
Maslow, A1943, Theory of Motivation,Psycological Review.
Lippman, W.1943, U.S. Foriegn Policy, Boston, little Brown,.
Wolfers, A.1962, Discored & Collaboration, Balitmore, John Hopxins.
Korany, B.1993,The Many Faces of National Security in The Arab World,London, Macmillan, p.5
UNESCO Courier, September, 1994, Vol. 47.
UNCDP Report, 1995, p.70.
Foriegn Policy, spring, 1993, p.79.
 
 
 
 
دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36
سال نهم،شماره چهارم، پاییز1396شماره 26پیاپی 36
پاییز 1396
صفحه 51-74
  • تاریخ دریافت: 30 بهمن 1395
  • تاریخ بازنگری: 28 آذر 1396
  • تاریخ پذیرش: 30 اردیبهشت 1396