کاربرد و تحلیل فضای سبز منطقه 10 کلان شهر تهران (با تاکید بر ارائه مدل علمی کاربردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 محقق-

2 دانشیار- دانشگاه

چکیده

چکیده
    با افزایش جمعیت شهرها، کاربری‌های فضای سبز شهری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. از این رو هر چه شهرها بزرگ‌تر می‌شوند احساس نیاز به وجود فضای سبز برای بهره برداری مستقیم و نقش پالایش محیط روزبروز بیشتر می‌شود. در این پژوهش فضای سبز منطقه ده شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از مهمترین اولویت‌های منطقه با توجه به کمبود سرانه فضای سبز و وجود بافت فرسوده و متراکم منطقه، اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مختلف برای توسعه فضای سبز است یافته‌های پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از شیوه پیمایش میدانی به دست آمده است و بر اساس نتایج بدست آمده از مدل swot می‌توان گفت که فضای سبز منطقه ده از کمبود سرانه برخوردار است و از طرف دیگر جمعیت این منطقه در حال افزایش است و میزان فضای سبز منطقه با فضای سبز استاندارد مطابقت ندارد.

کلیدواژه‌ها


References
Bahram Soltani, Kambiz, 1370, Application of Urban Green Space in Comprehensive Plans and Principles of Comprehensive Design and Park Design Principles. Journal of Growth Education, Geography, 2011 (Issue 45)
Balram, Sh and Dragicevic, S (2005);Attitudes Toward Urban Green Space: Integrating
Guestionnaire Survey and Collaborative
Eftekhari Rukn al-Din, Abdor Reza, Mahdavi, 2006, Rural Tourism Development Strategies (Case Study of Lavasan Village)
Deh Cheshmeh, Mostafa, Zangi Abadi, Ali, 2008, Feasibility study of ecotourism capabilities of Chaharmahal va Bakhtiari province by SWOT method, Journal of Environmental Studies, thirty-fourth year, 20th
GISTechniquestoImproveAttitudeMeasurements.Landscape and Urban Planning Journal 75
Ghorbani, Rasool, Teimuri, Razieh, 1388. An Analysis of the Role of Urban Parks, Human Geographic Research, No. 4
Hekmat Nia, Hossein, Mirnieh Mousavi, 2006, Model Application in Geography with Emphasis on Urban and Regional Planning, New Science Publishing
Hekmat Nia, Hasan, 2010, Land Use Planning in Behbad City Using Analytical Model, Quarterly Journal of Iranian Islamic Studies
Hataminezhad, Hossein, Omranzadeh, Behzad, 1993, Evaluation, evaluation and proposal per capita of urban green space (Case study of Mashhad Metropolis) Journal of the Iranian Geographic Society, 2008 (Issue 2)
Hosseinzadeh Dalir Karim, 1993, Journal of Growth Geography. , Application of Urban Green Space in Comprehensive Design and Parks Design Principles
Mousavi Jahromi, Yeganeh, 2009, Economic Development and Planning
Millward, A & Sabir, S., (2011). Benefits of a forested urban park: What is the value of Allan Gardens to the city of Toronto, Canada, Landscape and Urban Planing Journal 100: 177-188.
Mohammad Nejad, Naser, Bahmanpour, Hooman, 2009, Investigating the Effects of Urban Development on Green Space in Tehran and Presenting Management Solutions of the Journal of Environmental Science and Technology, 11th,
Mohammadi, Mehdi, Parezgar, Ali Akbar, 2009, Spatial Distribution Analysis and Urban Parks Location, Urban Management Quarterly, No. 23
Mohammadi, Jamal, Ahmadian, Mehdi, Freedom Train, Saeed, 2011, Analysis and Evaluation of Sustainable Distribution and Development of Green spaces, Urban Management Quarterly, No. 29
Mohammadi, Jamal, Mohammadi Dehsheshmeh, Mostafa, Abaft Yeganeh, Mansour, 2011, Qualitative Evaluation of the Role of Urban Green spaces and Optimizing the Use of Citizens in Shahrekord, Environmental Issue, thirty-third year, No. 22
Pourmohammadi, Mohammad Reza, 1382, Publication of the Party. , Urban land use planning
Ramezani, Vida, 2010, Ferdowsi University of Mashhad, The Basics and Methods of Urban Planning (land use and its features, Faculty of Architecture and Urban Development).
Seyyednia, Ahmad, 1382, Urban Green Space, The Green Book of the Municipalities, Volume 9, Tehran, Municipal Organization, and Dejariyah of the country
Shi, L (2002); Suitability Analysis and Decision Making Using GIS. Spatial Modeling Urban Planning 75 18-34
Detailed design of district 10 in Tehran, 2005, Mazand Consulting Engineers
Tabataba'i Nejad, Mahdi, 1998, The role of urban parks in sustainable development of cities, Tehran city, Master's thesis, Faculty of Humanities and Social Sciences of Tabriz University
Zarabi, Asghar, Tabriz, Nazanin, 2006, Urban Green Space Optimization Planning, Sabzeh Quarterly Journal, No. 12