تحلیل نقش خانه‌های دوم در تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستاهای بخش مرکزی شهرستان لاهیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد- دانشگاه

3 استاد - دانشگاه

چکیده

 

چکیده
    گسترش بدون برنامه‌ریزی خانه‌های دوم در دهه اخیر اثرات گوناگونی در ابعاد مختلف از جمله تغییرات کالبدی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان لاهیجان گذاشته است. در روستاهای مورد مطالعه اراضی کشاورزی یکی پس از دیگری از بین می­روند و جای خود را به تیرچه و بلوک، تیرآهن و آجر می­دهند. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است که برای جمع­آوری داده­ها از روش میدانی بصورت مشاهده، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه استفاده شده است. نمونه آماری 30 روستای بخش مرکزی است که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده­اند و برای داده­پردازی و تحلیل اطلاعات از نرم­افزار آماری SPSS استفاده شده است. بالابودن هزینه تولید در مقایسه با درآمد حاصل از فروش محصولات کشاورزی، هجوم مهاجران غیربومی برای ویلاسازی و خانه­های دوم به منظور استفاده از تعطیلات و یا اقامت دائم، موجب تغییرکاربری اراضی شالیزار، باغات چای و توتستان در روستاهای مورد مطالعه گردیده است. از مهمترین پیامدهای منفی خانه‌های دوم می­توان به تشدید تغییرکاربری اراضی وباغات به واحدهای مسکونی، تغییرچشم اندازها و ناهماهنگی دربافت کالبدی و ناپایداری روستاهای مورد مطالعه اشاره نمود.
 

 

 

کلیدواژه‌ها


References
AlbertMeijer,Manuel,pedro,Rodriguez,Bolivar(2016),Governingthesmartcity:areviewoftheliteratureonsmarturbangovernance,InternationalReviewofAdministrativeSciences,Vol82,Issue2.
Chen,H,Jia,B,Lau,S.Y.(2007).SustainableurbanformforChinesecompactcities:Challengesofarapidurbanizedeconomy,HabitatInternational.
Chrysochoou.Maria,etal.(2012).AGISandindexingschemetoscreenbrownfieldsforarea-wideredevelopmentplanning,LandscapeandUrbanPlanning105,187–198.
Eftekhari,Abdolreza,andMahdavi,Daoud,(2005).ruraltourismdevelopmentstrategybyusingSWOT,ModarresJournal,Volume10,Number2.[InPersian].
Elkin,TimandDuncanMcLarenandMayerHillman.(1991).Revivingthecity:Towardssustainableurbandevelopment,London:FriendsoftheEarth.
Hagan,Susannah.(2002).Citiesoffield:Cyberspaceandurbanspace.InArchitecture,cityenvironment.ProceedingsofPLEA2002,ed.SteemersKoenandSimosYannas,348-352.London:James&James.
Hawkins.ChristopherV.(2011).SmartGrowthPolicyChoice:AResourceDependencyandLocalGovernanceExplanation,ThePolicyStudiesJournal,Vol.39,No.4.
Hillman,M.(1996).Infavorofthecompactcity,injenke,M,burton,E,andWiliams,K(eds)Thecompactcity.
Hosseini,SeyedHadiandSoleymaniMoghaddam,Hadi.(2006).Urbandevelopmentandunderminetheconceptsofneighborhood,JournalofHousingandRevolution,No.113,pp.25-14.[InPersian].
HusseinzadehDalir,KarimandHoshiar,Hassan.(2006).Comments,factorsandelementsaffectingthephysicaldevelopmentofcities,geographicalandregionaldevelopmentmagazine,Issue6,pp.226-213.[InPersian].
Maleki,SaeedandHussainDalir,Karim.(2009).RankingurbanareasintermsofsustainabledevelopmentindicatorsusingfactoranalysisandTaxonomy(IlamCity),JournalofGeographyandRegionalDevelopment,Number13,Pages80-45.[InPersian].
Marshall,Stephan.(2005).Newurbanismandintroductiorbuiltenvironment,vol29,no:3.
Mousazadeh,Hosein,Bazi,Khodarahm,Mirkatouli,Jafar.,Farrokhzad,Mohammad(2015).Thefactorsaffectingtherealizationofpriority-ElectronicGorganofthecityusingtheanalytichierarchyprocess(AHP),thefirstinternationalconferenceoneconomycity,Tehran.[InPersian].
Mousazadeh,Hosein.(2015),feasibilityrequirementsandtheroleofthecityElectronicinsustainabledevelopment(thecaseofGorgan),MasterThesis,UniversityofGolestan.[InPersian].
Mulady.K.(2005).Seattledreamsofgreenteam.Availableat:http//settlepi.nwsource.com/local/212425-kyot017.html.pp2-11.
Naghdi,Asadollah,Sadeghi,Rasol,(2006).marginalizationchallengeforsustainableurbandevelopmentwithanemphasisonHamadan,socialwelfareMagazine,Issue20.[InPersian].
Panahi,RajabandZiari,Keramatollah.(2009).TheeffectofagriculturalactivitiesonthenewtownofPars-Abad,HumanGeographyResearchJournal,Issue70,pp.14-1.[InPersian].
QajarKhosravi,MohammadMehdi.(2010).AnoverviewofthepreparationofregionalspatialplansinIran,JournalofHousingandRuralEnvironment,No.130,pp.101-90.[InPersian].
Rahnama,MohamedRahimandAbbasZadeh,GholamReza.(2008).Foundations,themodelsformeasuringphysicalformofthecity,Mashhad,MashhadUniversityofpublication.[InPersian].
Saifuddini,Frank,Purahmad,Ahmad,Zayyari,Keramatollah,andNaderdehghani,Seyyadali(2013).Naderpeasant(2013).reviewssubstratesandSmartCitygrowthbarriersinthemiddleofacasestudyinKhorramabad,landuseJournal,Volume5,Number2.[InPersian].
Schmidt,C.W.(2004).Sprawl:Thenewmanifestdestiny?EnvironmentalHealthPerspectives,112(11),621–627.
Shirley,PeterandMagtyn,Cliff.(2010).Urbandesignwithafocusonsustainabledevelopment,translationNarcissusSohrabi,Tehran:Samenolhojaj.[InPersian].
Shvgyl,Charles.El.(2002).Planningthefutureofurbandevelopmentinthethirdworld:Newdirections,translateSHMahdavi,sevencitymagazine,Issue9and10,pp.55-43.[InPersian].
VitoAlbino,UmbertoBerardi,RosaMariaDangelico(2015),SmartCities:Definitions,Dimensions,Performance,andInitiatives,JournalofUrbanTechnology,Vol.22,No.1,3–2.
Wheeler,StephanM.(2004).PlanningforSustainability,Rourledge,LondonandNewYork. Ziari,Kramattollah.(2003).Changesinsocial/culturalspaceoftheindustrialrevolutioninthedevelopmentofTehran,JournalofGeographyandDevelopment,No.1,pp.164-151.[I
دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36
سال نهم،شماره چهارم، پاییز1396شماره 26پیاپی 36
پاییز 1396
صفحه 1-269
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1396
  • تاریخ بازنگری: 27 خرداد 1396
  • تاریخ پذیرش: 22 مرداد 1396