کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: محور تاریخی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین سیر تحول و نقش محور فرهنگی– تاریخی شهر اصفهان در توسعه گردشگری پایدار

دوره 4، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 1-18

اسفندیار حیدری پور؛ احمد خادم الحسینی؛ امیر گندم کار