کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: رشد هوشمند شهری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و ارزیابی راهبرد رشد هوشمند شهری در مناطق چهارگانه شهر کرمان

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 25-41

رضا رضایی بزنجانی؛ مهری اذانی؛ حمید صابری؛ مهدی مؤمنی