کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: مدیریت شهری– مدیریت یکپارچه شهری – منطقه کلان شهری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل راهبردی چالش‌های مدیریتی کلان شهر تهران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری

دوره 10، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 141-162

علیرضا خداشاهی؛ محمد تقی رهنمایی؛ مهدی مدیری