نویسنده = بیژن رحمانی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل تاثیر گذار در توسعه پایدار اجتماعی شهر اراک

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 114-135

بهناز قهیه یی؛ بیژن رحمانی؛ عباس ملک حسینی؛ مهدی قهیه ئی