نویسنده = زینب کرکه آبادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سطح توسعه استانها در چارچوب آمایش سرزمین

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 101-110

زینب کرکه آبادی؛ محمدرضا قادری؛ مهناز اکبری؛ حسن باقری