نویسنده = علیرضا شیروانی
تعداد مقالات: 1
1. نقش مدیریت کاهش حوادث غیر مترقبه (زلزله) در مناطق روستایی مطالعه موردی: شهر کرد

دوره 10، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 329-340

حشمت الله اسکندری اصل؛ علیرضا شیروانی