نویسنده = عیسی پورمضان
تعداد مقالات: 3
2. نقش تحولات مسکن بر کیفیت محیطی مناطق روستایی با تاکید بر مؤلفه سرزندگی (مطالعه موردی: بخش سنگر شهرستان رشت)

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 89-113

حمید زیران؛ محمد باسط قرشی مینا آباد؛ تیمور آمار حاجی شیرکیا؛ عیسی پور رمضان