نویسنده = حمیدرضا وجدانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان گسترش محدوده فیزیکی روستاها و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی شهرستان همدان)

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 43-60

حمیدرضا وجدانی؛ شاهبختی رستمی؛ مصطفی طالشی؛ اسماعیل علی اکبری