نویسنده = محمد تقی رهنمایی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل راهبردی چالش‌های مدیریتی کلان شهر تهران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری

دوره 11، شماره 2، بهار 1398، صفحه 217-238

علی خداشاهی؛ محمد تقی رهنمایی؛ مهدی مدیری


2. تحلیل راهبردی چالش‌های مدیریتی کلان شهر تهران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری

دوره 10، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 141-162

علیرضا خداشاهی؛ محمد تقی رهنمایی؛ مهدی مدیری