نویسنده = حمید ماجدی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین ابعاد و مولفه‌های پایداری در حمل ‌و نقل شهری با بهره‌گیری از تحلیل عاملی

دوره 11، شماره 2، بهار 1398، صفحه 337-353

حمیدرضا پیران؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ یوسفعلی زیاری؛ حمید ماجدی


2. شناخت و دسته بندی پدیدارشناسانه میدان شهری و کاربرد ماتریس USCCM *

دوره 11، شماره 2، بهار 1398، صفحه 15-30

حمید دانش پژوه؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی