نویسنده = زهرا سادات سعیده زرآبادی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین الگویی از راه یابی در شهر با رویکرد روان‌شناسی محیطی‌(مطالعه موردی: 11 محور پیاده مدار شهر تهران)

دوره 11، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 579-561

شهرام جنگجو؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ یوسفعلی زیاری؛ علیرضا بندرآباد


2. تبیین ابعاد و مولفه‌های پایداری در حمل ‌و نقل شهری با بهره‌گیری از تحلیل عاملی

دوره 11، شماره 2، بهار 1398، صفحه 337-353

حمیدرضا پیران؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ یوسفعلی زیاری؛ حمید ماجدی