نویسنده = هادی رزقی شیرسوار
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نظام ملی نوآوری در حوزه مدیریت شهری در کلانشهر تهران و ارائه مدل مناسب

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 223-246

رحیم اسدی؛ هادی رزقی شیرسوار؛ سودابه سادات موسوی؛ سجاد عالی فرجا