نویسنده = محمد باسط قرشی مینا آباد
تعداد مقالات: 2
1. اثرات و پیامدهای مهاجرت معکوس در تحولات محیطی- اکولوژیکی و کالبدی روستاهای ساحلی شهرستان رشت

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 635-656

زهرا ملکی؛ نصرالله مولایی هشجین؛ محمد باسط قرشی مینا آباد


2. نقش تحولات مسکن بر کیفیت محیطی مناطق روستایی با تاکید بر مؤلفه سرزندگی (مطالعه موردی: بخش سنگر شهرستان رشت)

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 89-113

حمید زیران؛ محمد باسط قرشی مینا آباد؛ تیمور آمار حاجی شیرکیا؛ عیسی پور رمضان