نویسنده = خداکرم حاتمی بهمن بیگلو
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی گردشگری(مطالعه موردی: گردشگران خارجی شهر شیراز)

دوره 5، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 101-110

نجیم نجیمی؛ قاسمعلی مقتدری؛ خداکرم حاتمی بهمن بیگلو