فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی (GEOGRAPHY)